.RU

Економічна модель підприємства

Вступ

Становлення ринкових відносин в Україні вимагає підвищеної уваги до основного суб’єкта господарської діяльності - підприємства . Підприємства як самостійні ланки економіки виконують важливі функції: виробляють матеріальні блага або надають різноманітні послуги, приймають участь у формуванні національного доходу і представляють економічний потенціал країни на міжнародних ринках. Виходячи з того, що підприємство є первинною ланкою функціонування економіки, де створюються матеріальні блага для життєдіяльності суспільства та виокремлюються певні виробничі відносини, можна зазначити, що воно виступає господарюючим суб’єктом, яке має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

Економіка підприємства представляє собою комплекс взаємопов’язаних явищ, що зумовлюють рівень розвитку виробничих сил і конкретні форми виробничих відносин на підприємстві. Результативність діяльності підприємства, якість та конкурентоздатність виробленої ним продукції залежить від раціонального використання його ресурсів та здійснення інноваційних процесів. Успішне вирішення цих проблем, ефективне управління підприємством неможливе без визначення сутності та стану різноманітних ресурсів, якими володіє підприємство та взаємозв’язків між ними. Це актуально для підприємств усіх галузей економіки. Для досягнення цього держава здійснює таку економічну політику, як:

Структурно-галузеву політику;

Амортизаційну політику;

Цінову політику;

Антимонопольно-конкурентну політику;

Бюджетну політику;

Податкову політику;

Грошово-кредитну політику;

Валютну політику;

Зовнішньоекономічну політику.

У соціально-економічній сфері держава здійснює соціально-політичний захист прав споживачів, політику заробітної плати та доходів населення, політику зайнятості, політику соціального захисту та соціального забезпечення.

Я вважаю, що на сьогодні головною задачею економіки України є регулювання виробничих відносин, які виникають у процесі організації та здійснення виробничої діяльності між суб’єктами господарювання, оскільки в час економічної кризи діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яке спрямоване на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру є вирішальним кроком для покращення ситуації.

Товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.

1. Загальні положення

Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

2. Відповідальність товариства та учасників

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

3.Мета та предмет дiяльhостi товариства

Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом діяльності Товариства є (перелік примірний):

Агентування морського торгівельного флоту;

Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т. ч. в країнах СНД);

Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;

Виготовлення пива, алкогольних напоїв;

Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;

Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;

Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;

Виробництво сільськогосподарської техніки;

Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;

Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;

Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;

Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);

Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

Екскурсійна діяльність;

Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;

Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;

Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;

Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;

Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

Інформаційно-консультативні послуги;

Консалтинг;

Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;

Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;

Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.

Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;

Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;

Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;

Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;

Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;

Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

Переробка металів та сировини;

Побутові послуги;

Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;

Послуги у сфері громадського харчування;

Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;

Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;

Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;

Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;

Ремонтні та реставраційні роботи;

Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва;


chelovek-predstavlyaet-soboj-triedinstvo-duha-razuma-i-tela-kurs-dlya-samostoyatelnogo-izucheniya-soderzhanie.html
chelovek-rozhden-bit-svobodnim-priroda-sobstvennogo-ya.html
chelovek-s-veslami-fajnberg-v-l-inie-izmereniya-kniga-rasskazov.html
chelovek-sreda-stranica-18.html
chelovek-svobodnij-glavnij-vopros.html
chelovek-tvorchestvo-intellekt-harakter-chast-3.html
 • crib.bystrickaya.ru/i-sh-halikova-v-agrizskij-municipalnij-rajon-po-voprosu-likvidacii-posledstvij-chs.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-090105-65-informacionnaya-bezopasnost.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-celi-i-zadachi-pravovogo-obespecheniya-socialno-kulturnogo-servisa-i-turizma-pravo-v-sisteme-normativnogo-regulirovaniya.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-3-vvedenie-v-specialnost-3.html
 • literatura.bystrickaya.ru/serijnie-prestupleniya-stranica-25.html
 • thescience.bystrickaya.ru/himicheskaya-priroda-promezhutochnogo-vzaimodejstviya-pri-katalize.html
 • teacher.bystrickaya.ru/formirovanie-otkritogo-obshestva-s-v-kortunov-nacionalnie-interesi-rossii-v-mire.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kelslgen-rm-f-azmetrin-direktori-ahmerov-r-m.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/gercogstvo-burgundiya.html
 • klass.bystrickaya.ru/annotirovannij-bibliograficheskij-ukazatel-organizaciya-obucheniya-po-programme-literaturnoe-chtenie.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/principi-socialnogo-strahovaniya-tema1-menedzhment-v-zdravoohranenii.html
 • bukva.bystrickaya.ru/marzhinalnij-analiz-pribili-i-rentabelnosti.html
 • holiday.bystrickaya.ru/minfin-rossii-stranica-2.html
 • college.bystrickaya.ru/2odnovolokonnie-opticheskie-sistemi-peredachi-obzor-sushestvuyushih-metodov-peredachi-na-volokonno-opticheskih-sistemah.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-kursa-yuridicheskij-fakultet.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/russkom-zhurnale-roman-istochnik-chingiz-ajtmatov-.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-vneshnetorgovogo-kontrakta-chast-6.html
 • report.bystrickaya.ru/istoriko-arhivnij-voenno-memorialnij-centr-stranica-37.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/s-lipin-bor-2010-2011-uchebnij-god-obshie-svedeniya-ob-obsheobrazovatelnom-uchrezhdenii-stranica-6.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-samoproverki-doneckij-nacionalnij-tehnicheskij-universitet.html
 • lecture.bystrickaya.ru/646-primernaya-tematika-kursovih-rabot-primernaya-programma-modulya-tamozhennij-kontrol-rekomenduetsya-dlya-napravleniya.html
 • writing.bystrickaya.ru/lomonosov-ob-obyazannostyah-zhurnalista.html
 • school.bystrickaya.ru/infrakrasnoe-izluchenie-i-izmenenie-klimata.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-p-dlhimiya-velikoe-delanie-varakin-a-s-rozenkrejceri-ricari-rozi-i-kresta.html
 • tasks.bystrickaya.ru/1-tehnicheskie-harakteristiki-priobretaemih-tovarov.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obshestvennoj-palati-rossijskoj-federacii-po-rezultatam-obshestvennoj-ekspertizi-proekta-federalnogo-zakona-o-zashite-zdorovya-naseleniya-ot-posledstvij-potrebl.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sergej-esenin-28-stihotvorenij-stranica-30.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskie-harakteristiki-hp-designjet-5500-tehnologiya-pechati.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-napravlenie-podgotovki-030900-yurisprudenciya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sootnoshenie-rezultatov-perevodnih-ekzamenov-s-godovoj-otmetkoj-plan-uchebno-vospitatelnoj-raboti-tambovskogo.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-9-noyabrya-2009-goda-n-549.html
 • literature.bystrickaya.ru/bibliografiya-v-l-inozemcev.html
 • school.bystrickaya.ru/harakteristika-osnovnih-vidov-rechi.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/ocenka-vozdejstviya-na-okruzhayushuyu-sredu-programma-razvitie-atomnoj-otrasli-v-respublike-kazahstan-na-2010-2014.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.