.RU

Економічні та правові основи управління організацією - часть 2

Головний зміст фінансової діяльності підприємства (організації) полягає в належному забезпеченні фінансування.

Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє й зовнішнє. Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності самого підприємства: прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу чи здавання в оренду майна. Зовнішнє фінансування використовує кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства: внески власників у статутний капітал (безпосередньо або у формі купівлі акцій), кредит, зобов'язання боржників, державні субсидії тощо.

Важливою формою фінансування є кредит — платне надання грошей або інших цінностей у борг на певний час. Залучення кредитних коштів розширює фінансові можливості підприємства, але одночасно створює ризик, пов'язаний із необхідність повернення боргів у майбутньому і сплат відсотків за користування позиченими коштами. Відтак нині широко застосовуються кредит в негрошових формах: товарний кредит, оренда та її різновид — лізинг.

Спеціальною формою довгострокового кредиту є оренда — договірне строкове платне володіння і користування майном. Орендодавець надає в розпорядження орендаря певне майно на обумовлений термін за прийнятну для обох сторін орендну плату.

Поширеним у світовій практиці різновидом оренди є лізинг, коли орендодавець—лізингова компанія (лізингодавець) купує об'єкт оренди (передусім устаткування) у підприємств-виробників і передає їх у оренду на певних умовах. По закінченні терміну оренди її об'єкти (залежно від умов договору) або повертаються лізингодавцю, або орендуються на новий термін або викупаються орендарем.

Важливим інструментом управління фінансами підприємства є фінансовий план. Основна мета складання фінансового плану — узгодження доходів із витратами в плановому періоді. У перспективному фінансовому плані вирішуються принципові питання фінансування діяльності та розвитку підприємства (організації). До таких питань належать передусім фінансування капітальних вкладень, повернення боргів, сплата відсотків за борговими зобов'язаннями тощо. Поточні фінансові плани на рік (квартал, місяць) опрацьовуються детальніше за видами доходів і втрат з урахуванням їхньої календарної динаміки.

Фінансовий план підприємства (організації) складається у формі балансу доходів і витрат. У складі доходів основними є надходження від стабільних власних джерел — прибуток та амортизаційні відрахування.

До нерегулярних власних джерел доходу належать емісія і продаж акцій, виручка від продажу непотрібних активів тощо. Різниця між плановими фінансовими погребами і власними коштами покривається за рахунок залучених коштів у вигляді кредитів, випуску облігацій, лізингу і т.д. Однією з форм залучення коштів є кредиторська заборгованість, яка за свою відносну стабільність одержала назву стійких пасивів. До неї відносять перехідну заборгованість по заробітній платі, відрахування на соціальні потреби, резерв майбутніх витрат та ін. [6]

2.3 . Управління виробничими інвестиціями

Ефективність виробничих інвестицій (капітальних вкладень) характеризує економічні, соціальні або інші результати і господарську доцільність їхнього здійснення. Основою оцінки доцільності капітальних витрат служить порівнювання вигідності того чи того проекту за умови обмеженості капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків через реалізацію найліпшого з кількох варіантів (проектів) інвестицій.

Загальні положення оцінювання ефективності (доцільності) капітальних вкладень:

• По-перше, розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень застосовуються за: розробки різних проектних і планових (прогнозних) документів; оптимізації розподілу реальних інвестицій за різними формами відтворення основних фондів; оцінювання ефективності витрачання вчасних фінансових коштів підприємства.

• По-друге, у розрахунках визначають загальну економічну ефективність як відношення ефекту (результату) до суми капітальних витрат, що зумовили цей ефект. Витрати та результати обчислюють з урахуванням чинника часу. На підприємствах економічним ефектом капітальних вкладень служить приріс і прибутку (госпрозрахункового доходу).

• По-третє, з метою всебічного обґрунтування й аналізу економічної ефективності капітальних вкладень, виявлення резервів її підвищення використовують систему показників — узагальнених і поодиноких. До узагальнених показників належать період окупності капітальних витрат (кількість років або місяців, за які відшкодовуються початкові інвестиції) та питомі капітальні вкладення (у розрахунку на одиницю приросту виробничої потужності або продукції) — капіталомісткість. Окрім узагальнених до системи входять такі поодинокі показники, що підлягають, спільному комплексному аналізу: продуктивність праці; фондовіддача; матеріаломісткість (енергоємність), собівартість, якість і технічний рівень продукції; тривалість інвестиційного циклу; величина соціального ефекту (як порівняти із соціальними нормативами); показники, що характеризують поліпшення стану навколишньою середовища.

• По-четверте, за визначення ефективності капітальних вкладень має бути виключений вплив на сумарний ефект так званих не інвестиційних чинників, тобто заходів, здійснення яких не потребує капітальних вкладень. Це означає, що з одержаного підприємством загального ефекту (прибутку) треба вилучати ефект від повнішого використання введених раніше виробничих потужностей, збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування, запровадження прогресивних форм організації виробництва, праці та управління, підвищення професійної підготовки й майстерності персоналу тощо. [12]


2.4. Управління витратами на підприємстві

Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно с важливою функцією економічного механізму будь-якою підприємства.

Система управління витратами має функціональний га організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці).

Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є обов'язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів. Згідно з певними організаційно-технічними рішеннями та умовами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо. Установлені норми витрат — це граничні витрати окремих видів ресурсів заданих організаційно-технічних умов виробити ва. Вони є важливим чинником забезпечення режиму жорсткої економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства. У процесі планування встановлюються граничні (допустимі) загальні втрати в підрозділах і в цілому по підприємству (кошториси) та на одиницю продукції. Фактичний рівень витрат обчислюється за даними поточного обліку.

Порівняння фактичних витрат з плановими (нормативними) дає змогу в процесі аналізу оцінювати роботу підрозділів з використання ресурсів, з'ясовувати причини відхилень фактичних витрат від планових і відповідно стимулювати працівників підприємства до їхнього зниження. [12]


2.5. Управління продуктивністю праці

Цілеспрямоване управління продуктивністю праці, розробка конкретних програм ефективнішого використання трудового потенціалу підприємства (організації) потребують класифікації чинників її динаміки. З огляду на можливості впливу на діяльність підприємства (організації) всі чинники зростання продуктивності праці поділяють на дві узагальнюючі групи — зовнішні та внутрішні.

До групи зовнішніх чинників належать ті, що об'єктивно перебувають поза контролем окремого підприємства (тобто чинники загальнодержавні та загальноекономічні — законодавство, політика і стратегія, ринкова інфраструктура; макроструктурні зрушення в суспільстві; природні ресурси), а до внутрішніх — ті, на які підприємство може безпосередньо впливати (характер продукції, технологія та обладнання, матеріали, енергія; персонал, організація виробництва й праці, система мотивації тощо). Проте зовнішні чинники теж мають для підприємства неабиякий господарський інтерес. Урахувавши їх, можна ґрунтовніше мотивувати відповідні управлінські рішення, які дають змогу виробити стратегію щодо продуктивності праці на тривалий період. [12]


3. Правові основи управління організацією

Напрямки діяльності взаємозв'язані й у сукупності характеризують ту чи іншу стратегію функціонування й розвитку підприємства, механізм його господарювання. Підприємство (фірма) має діяти та господарювати в межах законодавства, що регулює всі напрямки його (її) діяльності. З великої кількості юридичних актів визначальними є Закон України «Про підприємства в Україні», статут підприємства, а також узгоджений з чинним законодавством колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства (фірми).

Закон «Про підприємства в Україні», який регламентує діяльність різних видів підприємств, ухвалено сесією Верховної Ради України 27 березня 1991 р. Пізніше до нього вносились окремі зміни. Цей Закон визначає види та організаційні форми підприємств, правила їхнього створення й ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності; створює однакові правові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності й системи господарювання; забезпечує самостійність підприємств, чітко фіксує їхні права та відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини з іншими суб'єктами господарювання і державою. [7]


chelovek-ne-ego-povedenie-vvodnij-kurs-perevod-k-semyonov-redakciya-m-dobrovolskij-m-nevolin-oblozhka-o.html
chelovek-nuzhen-bibliograficheskij-ukazatel-prednaznachen-kak-dlya-specialistov-tak-i-dlya-shirokogo-kruga-chitatelej.html
chelovek-otnoshenij-i-sredi-a-funkcionalnaya-sistema-ili-diskurs-obekta-11.html
chelovek-pered-licom-smerti-stranica-15.html
chelovek-pered-licom-smerti-stranica-26.html
chelovek-pered-vami-uchebnik-po-prakticheskim-tehnikam-dlya-sodejstviya-lichnostnim-izmeneniyam-transformational-dialogues.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gipoteza-professora-davidovicha-e-ya-gabovich-germaniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchitel-dobrishkin-av-programma-avtor-nazvanie-god-umk-uchebnik-dopolnitelnaya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-programma-i-kratkij-konspekt-lekcij-visshaya-shkola-psihologii-moskva-2003-3-udk-616-8-bbk56-1-g-82.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/o-romane-i-babelya-konarmiya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nomer-pesnya-beri-portfel-poshli-domoj-konstruktor-prazdnikov.html
 • uchit.bystrickaya.ru/teksti-lekcij-dlya-studentov-istoricheskogo-fakulteta-gomel-2007-stranica-3.html
 • student.bystrickaya.ru/3-talk-to-your-partner-and-decide-which-of-the-following-statements-are-true-about-macroeconomics-and-macroeconomists.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sprachliche-ausdrucksmittel-der-abneigung-predislovie-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-novie-vozmozhnosti-obsheniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vospitatelnaya-rabota-kafedri-filosofii-kubgau.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/gigiena-vozduha.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dohodnie-vlozheniya-v-materialnie-cennosti-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-elektropribor.html
 • credit.bystrickaya.ru/perevod-s-ispanskogo-v-lisenko.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/r-v-kuznecova-i-v-kurchatov-nauchnij-rukovoditel-rabot-po-razmagnichivaniyu-korablej-na-chernom-kaspijskom-i-severnom-moryah-1941-1943-gg.html
 • write.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-obshestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-brazers-i-kompaniya-stranica-8.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/protokol-publichnih-slushanij-po-voprosu-ob-izmenenii-vida-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovim-nomerom-41-05-0101003-378.html
 • education.bystrickaya.ru/14oshibochnoe-prochtenie-paleontologicheskih-nahodok-vzaimootnosheniya-nauki-i-religii-periodicheski-ispitivaet-volnoobraznij.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rekomenduemaya-literatura-uchebnoe-posobie-sankt-peterburg-2003.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/proudhon-pierre-joseph-1809-1865-francuzskij-socialist-teoretik-anarhizma-rodilsya-15-yanvarya-1809-v-bezansone-v-rabochej-seme-uchilsya-v-mestnoj-srednej-sh-stranica-4.html
 • esse.bystrickaya.ru/razdel-iii-tipovie-formi-ekspluatacionno--pravila-tehnicheskoj-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-truda-v.html
 • tests.bystrickaya.ru/ko-mne-snishozhdenie-esli-slushaya-v-skorom-vremeni-vashi-voprosi-ya-budu-vse-eshe-i-zdes-osobenno-oshushat-stranica-2.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/oldanilatin-raldar.html
 • essay.bystrickaya.ru/departament-obrazovaniya-goroda-moskvi-moskovskij-centr-kachestva-obrazovaniya.html
 • learn.bystrickaya.ru/gelemeev-ivan-ivanovich-kniga-adresovana-rodstvennikam-pogibshih-poiskovikam-rabotnikam-organov-gosudarstvennoj.html
 • bukva.bystrickaya.ru/nakopiteli-na-zhestkih-diskah.html
 • crib.bystrickaya.ru/k-voprosu-o-prednaznachenii-i-pravovom-statuse-federalnoj-migracionnoj-sluzhbi.html
 • znanie.bystrickaya.ru/adolf-gitler-stranica-17.html
 • urok.bystrickaya.ru/prioritetnie-napravleniya-deyatelnosti-obshestva-godovoj-otchet-po-itogam-raboti-za-2010-god-utverzhden.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ii-13-pravila-dostupa-zadachi-23-proceduri-otchetnosti-24-kartochka-perenosa-25-ii-4-grafik-hraneniya-i-peredachi-dokumentov.html
 • lecture.bystrickaya.ru/79dogovor-tovarishestva-1rimskoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo-ponyatie-i-harakternie-cherti.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/understanding-cultural-differences.html
 • shkola.bystrickaya.ru/raspisanie-meropriyatij-po-podgotovke-i-provedeniyu.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-razvivat-poznavatelnie-interesi-k-izuchaemomu-predmetu-poznakomit-uchashihsya-s-osnovnimi-realiyami-velikobritanii.html
 • reading.bystrickaya.ru/kriterii-ocenki-znanij-rabochaya-programma-po-informatike-i-ikt-8-klass-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/velikie-prorochestva-100-predskazanij-izmenivshih-hod-istorii-stranica-2.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/n-v-abaev-chan-buddizm-i-kultura-psihicheskoj-deyatelnosti-v-srednevekovom-kitae-stranica-5.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.