.RU

Доклади, лекции и цитирания


Публикации, доклади, лекции и цитирания

на

доцент д-р инж. Галя Бърдарска

за периода 01.01.2005 – 01.06.2010


1.1. Публикации

1.1.6. Студия в национало списание без импакт фактор

Бърдарска Г., М. Мочурова (под печат). Инвестиции в пречиствателни станции за отпадъчни води в България – проблеми и перспективи. Списание на Великотърновския университет „Икономически и социални изследвания”

1.1.7. Статия в национално списание с импакт фактор

Petrova B., T. Budinova, B. Tsyntsarski, N. Petrov, G. Bardarska, C.O. Ania, J.B. Parra. 2010. Phenol adsorption on activated carbons with different structural and surface
properties. Bulgarian Chemical Communications, 42, 2, 141-146. 

1.1.8. Статия в международно списание без импакт фактор

Шкавро З., В. Кочкодан, Г. Бардарска, Х. Добрев, 2009. Очищення води з природних джерел водопостачання реагентно-баромембранним методом. Наукові записки НаУКМА, том. 92, 27-32 (Отчет за съвместна дейност по ЕБР на ИВП-БАН с НАНУ, Киев, 2009)

1.1.9. Статия в национално списание без импакт фактор

Бърдарска Г. (под печат). Индикатори за устойчиво развитие на пресните водни ресурси в България. Водно дело ISSN 0204 5745

Шулц К., Г. Бърдарска. 2010. Децентрализирано пречистване на отпадъчни води: влажните зони – ефективни и близки. Водно дело, 1/2, 35-40, ISSN 0204 5745

Бърдарска Г. 2009. Добри практики при изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за агломерации над 10000 еквивалент жители. Екология 21, 5/6, 18-21, ISSN 1311 9605

Бърдарска Г. 2009. Пети Световен форум по водите – климатични промени, водни ресурси и цена на водата. Екология 21, 2, 6-11, ISSN 1311 9605

Раев Ив., Г. Бърдарска. 2009. Замърсяване с арсен на питейните води в с. Поибрене. Водно дело, 1/2, 36-40, ISSN 0204 5745

Бърдарска Г. 2008. Нови подходи за оценка и управление на водните ресурси-индекс на водния стрес и виртуална вода. Водно дело, 1/2, 35-40, ISSN 0204 5745

Димитров Д., Г. Бърдарска, П. Ленов, Г. Велчев, С. Крънчева. 2008. Експресни тестове за микробиологичен анализ на води. Водно дело,1/2,2-7, ISSN 0204 5745

Добрев Х., И. Паунов, Г. Бърдарска. 2007. Прилагане на нормативите за качество на питейната вода в България, 5/6, 13-17, ISSN 0204 5745

Бърдарска Г. 2006. Възможни проблеми при прилагане на европейското законодателство по водите. Водно дело, 1/2, 7-11 ISSN 0204 5745

Будинова Т., Н. Петров, Г. Бърдарска. 2005. Пречистване на питейни и отпадъчни води: Активни въглени от селскостопански отпадъци за пречистване на води. Водни проблеми, 35, 39-45 ISSN 0204 8248

Бърдарска Г. 2005. Водни проблеми в Централна и Източна Европа. Вода за хората-Качество на водите, водоснабдяване и канализация, 1, 8-10, ISSN 1312-3378

Бърдарска Г. 2005. Водоползване и пречистване на питейна вода. Екология 21, ноември, 34-36, ISSN 1311-9605

Петров Н., Т. Будинова, М. Развигорова, Г. Бърдарска. 2005. Получаване на активни въглени от маслинени костилки и екстрахиран маслинен пулп. Вода за хората-Качество на водите, водоснабдяване и канализация, 3, 17-19, ISSN 1312-3378

Петров Н., Т. Будинова, Д. Савова, Г. Бърдарска. 2005. Производство и използване на активни въглени за пречистане на води от манган и живак. Водно дело, 1/2, 34-40, ISSN 0204 5745

Гергов Г., И. Филков, Цв. Карагьозова, Г. Бърдарска. 2005. Поройни наводнения в Южна България. Водно дело, 1/2, 25-33, ISSN 0204 5745

Гергов Г., И. Филков, Цв. Карагьозова, Г. Бърдарска. 2005. Виновна ли е природата за наводненията? Екосвят, 1, 67-69, ISSN 1312-0298

1.1.10. Доклад публикуван в сборник трудове от международна конференция

Stankova S., G. Bardarska. 2005. Pesticides water contamination in Bulgarian Danube Region. Proceedings “Environmentally sound management (ESM) practices on cleaning up obsolete stockpiles of pesticides for Central European and EECCA Countries”. Proceedings of 8th International HCH and Pesticides Forum, S., May, 89-91

1.2. ЦитиранияПубликация

Цитиране

1.

Бърдарска Г. 2002. Нови предизвикателства при прилагане на Европейската рамкова директива за водите. В: Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (извадки). Указания за практическото й прилагане. Благоевград, ИРАНИК-М.

Керемедчиев С. 2008. Политика на преструктуране на държавните фирми от сектор водоснабдяване и канализация. Икономически изследвания. Година XVII, 3

2.

Раев И., G. Knight, М. Станева (редактори). 2003. Засушаването в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г. БАН, стр. 284 (35 автори)

- Мочурова М. 2010. Икономически въздействия на климатичните промени върху земеделието в България, Научно-изследователски проект, Икономически институт на БАН, С.

- Мишев Пл., Мочурова, М. 2009. Климатичните промени и земеделието, сп. Земеделие плюс, бр. 3, 41-42, ISSN 1310-799

- Мишев,Пл., Мочурова, М. 2008. Климатичните промени и земеделието, Сборник доклади «Промените в Общата селскостопанска политика и позицията на България», УИ «Стопанство», С, 2008, 185-204, ISBN: 987-954-494-984-6

3.

Knight C.G., I. Raev, M. Staneva. 2004. Drought in Bulgaria: A Contemporary Analog for Climate Change. Ashgate, UK, pp. 336 (35 co-authors incl. Galia Bardarska)

- Clark W., J. Finley. 2008. Household water conservation in Blagoevgrad, Bulgaria: a descriprive study. Water International, vol.33, issue 2, June, 175-188

- Brown R.D., N. Petkova. 2007. Snow cover variability in Bulgarian mountainous regions 1931-2000. Int. J. Climatology doi.willey.com

- Martin L. Parry. 2007. Climate Change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Intergovernmental Panel on Climate Change. pp. 976 http://www.google.bg/search?hl=bg&ei=H6dlTJC0H4iZOKXgnKkN&q=

Drought+in+Bulgaria+2004&start=20&sa=N

- Poniedzialik J. Drought in Bulgaria. Eastern European Countryside. 143-150; http://www.soc.umk.pl/eec/2006/10_Poniedzialek.pdf

4.

Bardarska G., H. Dobrev. 2003. The impact of drought on surface water quality. In: Drought in Bulgaria…

Gopina G. 2006. Water Framework Directive – an effective approach for pollution prevention of water sources in case of emergencies at river basin level. NATO Security through Science Series “Management of Intentional and Accidental Water Pollution”, 201-209 pollutionwww.springerlink.com/content/n3x6664751w268h6/

5.

Beschkov V., G. Bardarska, H. Gulyas, I. Sekoulov. 1997. Degradation of triethyleneglycol-dimethyl-ether by ozonation combined with UV irradiation or hydrogen peroxide addition. Water Science&Technology, 36, (2-3), 131-138

Pagilla K.R., K. Czerwionka, M. Urgun-Demirtas, J. Makinia. 2008 Water Science&Technology, 57 (10), 1511-1517

Britz T., R.K. Robinson (edrs). Advanced Dairy Science and Technology, Amazon, pp. 287

Imai D., A. Dabwan, S. Kaneco, H. Katsumata, T. Suzuki, T. Kato, K. Ohta. 2008. Degradation of Marine Humic Acids by Ozone-Initiated Radical Reactions. Chemical Engineering Journal, doi: 10.1016/j.cej. 2008.09.013

Yanagisawa I., T. Oyama, N. Serpone, H. Hidaka. 2008. Successful Scission of a Recalcitrant Triazinic Ring. The Photoassisted Total Breakup of Cyanuric Acid in Ozonized TiO2 Aqueous Dispersions in the Presence of an Electron Acceptor (H2O2). J. Phys. Chem. C, 112, 18125-18133

Klauson D., S. Preis. 2007. The Influence of Iron Ions on the Aqueous Photocatalytic Oxidation of Deicing Agents. International Journal on Photoenergy, Article ID 89359, doi:10.1155/2007/89359

Olalla J.F. 2007. Combination of Advanced Oxidation Processes with biological treatment for the remediation of water polluted with herbicides. Thesis, Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, June, pp. 237

Chan K.H., W. Chu. 2005. Effect of humic acid on the photolysis of the pesticide atrazine in a surfactant-aided soil washing system in acidic conditions. Water Research, 39, 2154-2166

Agustina T.E., H.M. Ang, V.K. Vareek. 2005. A review of synergistic effect of photocatalysis and ozonation on wastewater treatment. J. Photochemistry&Photobilogy. C: Photochemistry reviews, 6, 264-273

^ 1.3. Научни форуми

1.3.2. Доклад на международен форум

Шкавро З., В. Кочкодан, Г. Бардарска, Х. Добрев, В. Гончарук, 2009. Очистка воды из природных источников водоснабжения реагентно-баромембранным методом. Тезисы докладов ХХ Украинского семинара « Мембранные и сорбционные процессы и технологии», 24-25 февраля, Киев, Национальный университете «Киево-Могилянская академия» , с. 46 (Отчет по ЕБР за съвместна дейност на ИВП-БАН с Националната Украинска академия на науките, Киев, 2009)

Galia Bardarska. 2007. Access to drinking water and sanitation in Bulgaria. Workshop on Equitable Access to Water. UNECE, Paris, 5-6 July www.unece.org/env/water/meetings/equitable_access/Equitable_access_main_htm;

http://www.oieau.fr/IMG/pdf/Bardarska.pdf

Gergov G., I. Filkov, Tzv. Karagiozova, G. Bardarska, K. Pencheva. 2006. Floods in Bulgaria. BALWOIS, Ohrid, Macedonia, 23-26 May http://www.google.bg/search?hl=bg&ei=E-JfTJO9JeGjON34ndcP&q=Galia+Bardarska&start=110&sa=N

1.3.3. Постер на международен форум

Dobrev H., G. Bardarska. 2009. Technological effective and low cost micro-floccules method for drinking water treatment improvement. Fifth World Water Forum, Istanbul, 16-22 March

http://portal.worldwaterforum5.org/wwf5/en-us/Lists/Poster%20presentations/AllItems.aspx

Budinova Temenujka, Bilyana Petrova, Boyko Tsyntsarski, Galia Bardarska. 2009. Water treatment by activated carbons produced from agricultural wastes. Fifth World Water Forum, Istanbul, 16-22 March

http://portal.worldwaterforum5.org/wwf5/en-us/Lists/Poster%20presentations/AllItems.aspx

Scoullos M., D. Faloutsos, G. Bardarska, V. Constantianos. 2008. Enhancing Stakeholders Involvement for the Integrated Management of the Mesta/Nestos River Basin. 11th International Specialised Conference on Watershed&River Basin Management. Conference program and abstracts. IWA 11th International Specialized Conference on Watershed and River Basin Management, International Water Association, Budapest, 4-5 September, 79-80 www.gwpbg.org

1.3.5. Доклад на национален форум с чуждестранно участие

Бърдарска Г. 2010. Третиране на отпадните води – инвестиции и ефективност. Международна конференция „Разумно използване на енергията, водата и отпадъците за опазване на околната среда”. НДК, София, 3-5 юни www.viaexpo.com

Stankova Stela, Galia Bardarska. 2005. Pesticides Water Contamination in Danube Region. Conference on Pesticides Impacts in the Danube and Black Sea Region, Sofia, 13 May

Bardarska G. 2005. WFD and IWRM in GWP CEE. General Assembly of Danube Environmental Forum. Veliko Tarnovo, 5-6 April http://www.undp-drp.org/pdf/3.1_NGO%20Support%20-%20DEF/3.1_DRP-DEF-FinRep_2002-2007.pdf


1.3.8. Доклад на национален форум

Бърдарска Г. 2010. Вторично използване на отпадъчните води: ограничения и възможности; отпадъчни води и биоенергия. Първа годишна конференция „Инфраструктура и услуги в управлението на отпадъците”, Американски университет в България, София, 24 юни http://events.uconomics.com/waste/lektori

Бърдарска Г. 2010. Икономически анализи на водоползването – анализ на водните ресурси. 17-то национално честване на Световния ден на водата. Дом на техниката, С., 23 март. (писмо № ВД-293/23.06.2010 на НТС по водно дело в България)

Бърдарска Г. 2007. Водата-проблем ли е за населението в България? Екологична конфереция, Приятели на земята, София, 26 юни http://www.friends-of-earth.org/images/Bardarska_Sofia_207.pdf

Бърдарска Г. 2006. Пречистване на води с питейни качества по време на водни режими. 13-то национално честване на Световния ден на водата. Дом на техниката, С., 23 март (писмо № ВД-293/23.06.2010 на НТС по водно дело в България)

Бърдарска Г. 2005. Глобално партньорство по водите и интегрирано управление на водните ресурси. Сесия „Европейска рамкова директива по водите – информираност и участие на обществеността и бизнеса”. 12-то национално честване на Световния ден на водата. Дом на техниката, С., 23 март (писмо № ВД-293/23.06.2010 на НТС по водно дело в България)

Бърдарска Г. 2005. Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа. Национален семинар „Развитие на активен граждански диалог в процеса на присъединяване на България към ЕС”, Хисар, 18-20 март (гр. договор № 11/15.03.2005 с „Европартньори 2000”, Община Искър, София, Булстат № 130086209)

Бърдарска Г. 2005. Представяне на Модул 1 и Модул 2 от Training Manual and Operational Guide on IWRM Plans (Cap-Net, GWP, UNDP). Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ, 23 юни nfp-bg.eionet.eu.int/.../proved-mer-m.html

Георги Г., И. Филков, Ц. Карагьозова, Г. Бърдарска, К. Пенчева. 2005. Наводненията в България. 12-то национално честване на Световния ден на водата. Дом на техниката, С., 22 март http://global-change.meteo.bg/global_archive_en.htm#2005

1.3.10. Доклад на семинар у нас

Бърдарска Г., М. Мочурова. 2010. Усвояване на средствата по ОП „Околна среда” сектор Води – проблеми и перспективи. Семинар на тема „Усвояването на средства от оперативните програми на ЕС в България: проблеми и възможни решения”, 28 май, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Бърдарска Г. 2010. Дискусионен семинар „Пречистване на води: инвестиции и ефективност”, 21 април, ИИ-БАН и последващи 28 цитирания в медиите www.iki.bas.bg;

http://econ.bg/events/article178900/diskusionen_seminar_prechistvane_na_vodi_investicii_i_efektivnost

Бърдарска Г. - семинари на тема „Фито/биоремидиация на замърсени почви/места с устойчиви органични замърсители и тежки метали”в София (Служба за подпомагане на земеделците) на 21.05.2008 и Община Перник на 29.10.2008 с доклад „Природосъобразни начини за пречистване на отпадъчни води от малки населени места и индивидуални къщи”и Община Кремиковци.на 11.03.2009 с доклад „Фитотехнологии за пречистване на отпадъчни води” (по проект на GEF: BUL/OPS/02/07/29 с изпълнител Фондация „Институт за устойчиво развитие”)

Бърдарска Г. 2008. Хармонизирано законодателство по водите с WFD в ЕС. Национална конференция по водите на ГЕРБ, Нов български университет, Бургас, 19.07.2008 (писмо на Цв. Цветанов от ГЕРБ)

1.3.11. Доклад (лекция) на семинар в чуждестранен университет или институт

Bardarska G. 2008. Water Challenges in Bulgaria and South East Europe Countries. Scientific seminar, National Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, 10.06.2008 (отчет по ЕБР)

Bardarska G. 2008. Bulgarian Water Harmonization with EU Policy. Lecture for students from Pensylvania State University, USA, March 11 (писмо на prof. Gregory Knight)

Bardarska G. 2007. Water Resources in Bulgaria; Sanitation in Rural Area; Harmonization of Bulgarian legislation with European directives. Agroparistech - ENGREF Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Montpellier, March 11

Bardarska G. 2007. Water Resources in Bulgaria. Lecture for students from Pensylvania State University, USA, March 7. (писмо на prof. Gregory Knight)

^ 1.4. Научни проекти

1.4.4. Участник в научен проект, финансиран от български източници

- Изследване на възможностите за пълното оползотворяване на селскостопански отпадъци като суровина за получаване на въглеродни адсорбенти за пречистване на води 2004-2006 (договор № СС-1401 на МОН с Института по органична химия-БАН)

1.4.5. Участие в подготовката на научен проект

- Assessing Contemporary Urbanization Trends in China and the EU. COLLABORATIVE PROJECT Small or medium-scale focused research project. Activity 8.4. Europe in the world 2009. - изпълнител (ИИ-БАН). (в процес на оценка)

- Energy for the mobility of cities and campuses. Call title : CIP-IEE-2010
Date of submission : 24 Jun 2010 Hour of submission : 11:57:00 Brussels Local Time - изпълнител(ИИ-БАН) (в процес на оценка)

- Проект на МОСВ „Подготовка на Национална стратегия и План за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната база” (ИИ-БАН е член на спечелелия консорциум) 2010 www.moew.governent.bg

- Устойчиво използване в земеделието и подобряване качеството на замърсени почви/места в земеделието на кв. Челопечене. BUL/SGP/OP4?83/CORE/10/19 (подписан договор на 2.07.2010 между GEF и Фондация „Институт за устойчиво развитие”)

- Strengthening the economic assessments for supporting the implementation of the WFD and Water Management in Bulgaria – part of Twinning Project BG 07 IB EN 01 “Strengthening the administrative capacity of Water Management authorities in Bulgaria for the implementation of Economic Instruments for Water Management according to the Water Framework Directive 2000/60/EC” 2010 - 2012 (представена е оферта и предстои подписване на договор)

1.4.6. Участие в научни проекти, финансирани и разработвани в БАН

- Оценка на нови методи и средства за пречистване на природно замърсени води с метали и органични замърсители и тяхната дезинфекция. 2006-2009 (ръководител в Институт по водни проблеми-БАН) http://www.iwp.bas.bg/index_files/Page3045.htm

- Изследване на филтрационни материали - зеолит, перлит и новосинтезиран активен въглен, за пречистване на води. 2003-2005 (ръководител в Институт по водни проблеми-БАН)

- Финансови аспекти при използване на възобновяеми енергийни източници в България в изпълнение на ангажиментите към ЕС. 2009-2010 (изпълнител в Икономически институт-БАН)

1.4.7. Участие в проекти по ЕБР

- Алтернативни методи за пречистване и анализ на качеството на водите. Сътрудничество на Института по водни проблеми - БАН с Института по колоидна химия и химия на водите при Националната Украинска академия на науките НАНУ. 2007-2009 (ръководител) http://www.iwp.bas.bg/index_files/Page3045.htm

- Разработка на методи за пречистване на води от приоритетно опасни замърсители. Сътрудничество между Института по органична химия –БАН и Института по колоидна химия и химия на водите при Националната Украинска академия на науките. 2010-2012 (изпълнител)

^ 2.Научно-популярна дейност

2.1. Научно-популярна книга

Проблемен съвет „Климатични промени”, БАН. 2008. Климатични промени: състояние на проблема, научни изследвания в БАН и България. В. Александров (редактор) вкл. Галя Бърдарска. София, 18 септември, стр. 125 global-change.meteo.bg/REPORT_klimati4ni_promeni_18sep2008.pdf

Galia Bardarska, Tatiana Belous, Leanne Burney, Andriy Demydenko, Monika Jetzin, Janusz Kindler, Peeter Marksoo, Milan Matska, Boris Minarik, Richard Muller, Maris Ozolins, Bernardas Paukstys, Liviu Nicolae Popescu, Pavel Polka, Martina Zupan. 2007. National Integrated Water Resources Management Dialogues. Experience from Central and Eastern Europe. GWP CEE, Gerlah Print, December, ISBN 978-80-88907-67-1, EAN 9788088907671, pp. 44

2.2. Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения

Бърдарска Г. 2010. Икономически ефективни технологии за пречистване на отпадъчни води. Лекция за представители от държавната и общинска администрация във Великотърновски район, РИОСВ, Велико Търново, 22 март http://www.worldwaterday.org/page/2945

Бърдарска Г. - пеналист на семинар „Europe’s Sanitation Problem”, World Water Week, Stockholm, 19.08.2008 http://www.european-waternews.com/download/whitepaper_uploadfile_7.pdf

Бърдарска Г. 2005. Интегрирано управление на водните ресурси – подход за преодоляване на кризисни ситуации. Банско, 2 юни http://global-change.meteo.bg/global_archive_en.htm; http://pirin.bg/pirin.bg/orbel/site_orbel_14_1_5/1_zaedno.htm


chast-tretya-muammar-al-kaddafi-zelenaya-kniga.html
chast-tretya-nazemnaya-apparatura-i-oborudovanie-tehnicheskaya-instrukciya-po-provedeniyu-geofizicheskih-issledovanij.html
chast-tretya-novie-znakomstva-pervaya-povest-trilogii-kortik-bronzovaya-ptica-vistrel.html
chast-tretya-obraz-bozhij-12-velichie-boga-millard-erikson.html
chast-tretya-osinoe-gnezdo-pogovorka.html
chast-tretya-perevod-g-v-barishnikovoj.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-7-gigiena-pitaniya-s-a-polievskij-vajnbaum-ya-s-i-dr.html
 • write.bystrickaya.ru/filosofiya-stranica-85.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rekomendacii-k-rabote-nad-ciklami-uchebnika-unit-stranica-12.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vip-5-voprosi-etiki-1995-99-s-kl-slova-gosudarstvennoe-upravlenie-gosudarstvennaya-sluzhba-gosudarstvennie-sluzhashie-etika-kultura.html
 • tasks.bystrickaya.ru/101-obezyani-analiz-arealov-rasseleniya-ras.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sozdanie-proekta-socialnoj-reklami.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-v-psihologiya-advokatskoj-deyatelnosti-po-ugolovnim-delam-g-g-shihancev-yuridicheskaya-psihologiya.html
 • essay.bystrickaya.ru/dostoprimechatelnosti-londona-chast-4.html
 • uchit.bystrickaya.ru/travmaticheskij-svernuvshijsya-gemotoraks-diagnostika-i-lechenie-stranica-5.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/proekta-avtomatizaciya-biznes-processa-sostavleniya-otcheta-o-vipolnenii-bazovogo-plana-po-zaklyucheniyu-strahovih-dogovorov-shelkovskogo-filiala-ooo-rosgosstrah-stolica.html
 • universitet.bystrickaya.ru/statya-tejman.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zhukovi-ag-i-ap-alfavitnij-spisok-fondoobrazovatelej.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-11-devyataeva-natalya-vladimirovna.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/language-and-culturewriting-skills.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/koncepciya-oblastnoj-celevoj-programmi-razvitie-sistemi-obrasheniya-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya-na-territorii-kirovskoj-oblasti-na-2012-2017-godi.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/raboch-aya-uchebnaya-programma-disciplini-fizi-cheskaya-himiya-materialov-i-processov-elektronnoj-tehniki.html
 • letter.bystrickaya.ru/novosti-sociologii-zakonoproekt-obotsrochke-otarmii-dlyaotcov-detej-invalidov-vnesen-vgosdumu-6.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zakriti-za-kramolu-i-piratstvo-rabota-fonda-socialnogo-strahovaniya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dinamika-pokazatelej-zdorovya-publichnij-doklad-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/irving-stoun-stranica-19.html
 • literatura.bystrickaya.ru/revue-de-droit-des-affaires-internationalesinternational-business-law-journal-12009.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/solnechnaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-ust-abakanskogo-rajona-respubliki-hakasiya-biomehanicheskie-protezi.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/s-i-dzhupina-izvestno-chto-rabota-provodimaya-v-svete-adekvatnoj-teorii-vsegda-budet-vesma-produktivnoj-podtverzhdeniem-etomu-mozhet-bit-otkritie-l-pasterom-mikrobnoj-prirodi-infekcionnih-boleznej-i-ispolzovani.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uraru-yugru-otbornie-sluhi-o-luchshih-lyudyah-rossii-27032010-tk-yamal-region-informacionnaya-programma-vremya-yamala.html
 • urok.bystrickaya.ru/predstavlyayut-rossijskij-festival-konkurs-i-olimpiada-iskusstv-povolzhya-18-20-dekabrya-2009-g-g-saransk-respublika-mordoviya-sportkompleks-mordoviya-respublikanskij-dvorec-kulturi.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/globalnie-problemi-sovremennosti-ih-sushnost-prichini-i-puti-razresheniya.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-etika-delovih-otnoshenij-yaroslavl-2010-g.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vospalitelnie-zabolevaniya-zhenskih-polovih-organov-nespecificheskoj-etiologii.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/referat-ispolzovanie-distancionnogo-obrazovaniya-v-visshem-obrazovanii-na-primere-odnogo-iz-rossijskih-zarubezhnih-vuzov.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vprovincii-yunnan-gde-izdavna-zhivet-narod-i-est-bolshaya-gora-guaninipan-pod-goroj-protekaet-bistrij-ruchej-s-prohladnoj-vodoj-kazhdij-den-derevenskie-pas-stranica-2.html
 • education.bystrickaya.ru/256-bankovskie-riski-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-vtoraya-generiruyushaya-kompaniya-optovogo.html
 • abstract.bystrickaya.ru/11-ekonomiko-geograficheskoe-polozhenie-programma-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-sverdlovskuyu-oblast.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/6-2006-final-fantasy-poslednyaya-fantaziya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-sirya-i-prigotovlenie-blyud-v-restorane-voyazh.html
 • shkola.bystrickaya.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-chast-12.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.