.RU

БЕЛЕЖКИ1. Thomas T - Соня хинкова югославският случай етнически конфликти в Югоизточна ЕвропаБЕЛЕЖКИ


1. Thomas T., Global Assessment of Current and Future in Ethnic and Religions Conflict, in Ethnic Conflict and Regional Instability (Implications for US Policy and Army Roles and Missions), ed. by Robert Pfaltzgraff & Richard Shultz, Strategic Studies Institute (SSI), US Army War College, 1993, pp. 34-36; Mearsheimer J., Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War, International Security 15/1, Summer 1990, pp. 5-56; Robert L. & R. Pfaltzgraff, Dimensions of the Post-Cold War World, in Ethnic Conflict and Regional Instability (Implications for US Policy and Army Roles and Missions), SSI, US Army War College, 1993, pp. 17-18.

2. Различните тези относно възможностите за изграждане на структурите за сигурност виж в: Russell R., The Chimera of Collective Security in Europe, European Security, vol. 4, № 2, pp. 241-255; Ullman R., Enlarging the Zone of Peace, Foreign Policy, № 80, Fall 1990, pp. 109-110; Frohlich St., Needed: A Frame work for European Security, SAIS Review 14/1, Winter-Spring, 1994, pp. 14-19; Sherr J., After the Cold War: The Search for a Nеw Security System, European Security, vol. 4, № 4, Winter 1995, pp. 571-584; George Al., Avoiding War: Problems of Crisis Management, Boulder, CO: Westview Press, 1991, p.24.

3. Simic Pr., Civil War in the Former Yugoslavia from local conflict to European Crisis, in Southeast European Year Book, 1992, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (HFEFP), Athens, 1992, pp. 93-136; Steinberg J., The Role European Institutions in Security After the Cold War: Some Lessons from Yugoslavia, Santa Monica, Ca:Rand, 1992, pp. 13-18; Глава VII на Устава на ООН определя условията и участниците за въздействие в случаите, които според чл.39 се третират от Съвета за Сигурност като заплаха за международната сигурност, виж: Устав на Организацията на Обединените нации, Статут на Международния съд, София, 1985, с. 26-31.

4. ^ Markovic Br., Yugoslav Crisis and the World, Chronology of Events January 1990 ­ October 1995, Institute for International Politics and Economics, Belgrade, 1996, p. 19; Относно политиката на Западна Европа и САЩ за запазване на федеративната държава виж: Cohen J. & Br. Bouds, The Disintegration of Yugoslavia, Boulder, CO: Westview Press, 1993, pp. 215-218; Резюме на инициативите, приложени в началото на югокризата, виж в International Legal Materials (ILM), vol. XXXI, 6 November 1992, pp. 1421-1422.

5. Ghebali V., The CSCE in the Era of Post Communism; The Jewel that Has Lost its Gleam, Paradigms 6, Winter 1992, p. 4; ^ Zagorski An., New Institutions and Structures of the CSCE: Adjusting to The New Europe, Paradigms 6, Winter 1992, pp. 17-20; Mlyn Er., The OSCE, the United States and European Security, European Security, vol. 5, № 3, Autumn 1996, pp. 433-434; Anderson St., EU, NATO and CSCE Responses to the Yugoslav Crisis: Testing Europe’s New Security Architecture, European Security, vol. 4, № 2, Summer 1995, p. 334.

6. Wiberg H., Making Peace in Former Yugoslavia: Problems and Prospects, Eurobalkans, № 17, Winter 1994/95, p. 22; Karadzole B., Strategic Interests of the EU in the Balkans and Southeastern Europe, in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens 1995, pp. 135-151; Newhouse J., The Diplomatic Round, The New Yorker, New York, August 24, 1992, p. 63; Anderson St., EU, NATO and..., pp. 333-335.

7. Относно принципите, които съблюдава международната общност в началото на кризата, виж: Bulletin of the European Communities, vol. 24, № 5, 1991, p. 63; Според Декларацията на ЕС за Югославия от 26 март 1991г. “обединена и демократична Югославия би могла да постигне хармонично сливане с Нова Европа”, по-подробно виж в: Review of International Affairs, Belgrade, № 995-7, 1991, p. 19.

8. Bose S., ^ Factors Causing the Proliferation of Ethnic and Religions Conflict, in Ethnic Conflict and Regional Instability (Implications for US Policy and Army Roles and Missions), ed. by Robert Pfaltzgraff & Richard Shultz, SSI, US Army War College, 1993, pp. 43-49; Buchanan Al., Self-Determination and the Right to Secede, Journal of International Affairs, vol. 45, № 2, 1992, p. 362; Hannum H., Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: the Accommodation of Conflicting Interests, Philadelphia, 1990, p. 24; Pfaff W., Invitation to War, Foreign Affairs, vol. 72, Summer 1993, p. 99.

9. W‹rner M., European Security: Political will plus Military Might, in What is European Security after Cold War?, The Philip Morris Institute for Public Policy Research, Brussels, 1993, p. 5; Относно френско-германските различия по отношение на признаването на новите държави виж: Wood Chr., France and the Post Cold War Order: The Case of Yugoslavia, European Security, vol. 3, № 1, Spring 1994, p. 131; Гледната точка на Москва относно правото на самоопределение е повлияна от процесите на дезинтеграция, характерни за СССР на този етап, по-подробно виж: Crow S., Russia Adopts a More Active Policy, REF/RL Research Report, vol. 2, № 12, 19 March 1993, p. 4; Anderson St., EU, NATO and..., p. 333, 343.

10. Axt H., Did Genscher Destroyed Yugoslavia? ­ Myths and Facts on the Policy of the United Germany, Europa Arhiv, September 1993, p. 13; Zametica J., The Yugoslav Conflict, Adelphi Paper № 270, International Institute of Strategic Studies, Brassey’s, London, 1992, p. 9; Edwards G., European Responses to the Yugoslav Crisis : An Interim Assessment, in Toward Political Union: Planning a Common Policy in the European Community, Oxford: Westview Press, 1992, pp. 167, 178.

11. Burg St., Negotiating a Settlement: Lessons of the Diplomatic Process, in Yugoslavia’s Wars: The Problem From Hell, ed. by St. Blank, SSI, US Army War College, 1995, pp. 50-51; Newhouse J., The Diplomatic...., p. 61.

12. Edwards G., European Responses..., p. 176; Anderson St., EU, NATO and..., p. 344; Lansford T., The Question of France: French Security Choices of Century’s End, European Security, vol. 5, № 1, Spring 1996, p. 344.

13. Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 21; Anderson St., EU, NATO and..., pp. 340-341; Относно изказването на Ж. Поос виж: Independent, 29 June 1991.

14. Относно изразената при преговорите на остров Брион позиция на Слободан Милошевич виж: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report ­ Eastern Europe, July 8, 1991, pp. 56-57; Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 48-50; Simic Pr., The Internationalization of The War in Yugoslavia, in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens. 1995, p. 465.

15. Дейността на Комисията Бадинтер виж в: Bulletin of the European Communities, vol. 24, November 7/8, 1991, pp. 115-116; Turk D., Recognition of State: A Comment, European Journal of International Law (EJIL), vol. 4, 1993, № 1, pp. 66-71, pp. 84-87; ILM, vol. XXXI, № 6, November 1992, pp. 1488-1490; Pellet A., The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, EJIL, vol. 3, 1992, № 1, pp. 178-181.

16. Blum J., UN Membership of the “New” Yugoslavia ­ Continuity or Break, The American Journal of International Low, vol. 86/1992, pp. 830-833.

17. Относно различните гледни точки, изразени на конференцията в Хага, виж: Burg St., Negotiating a Settlement:..., p. 52.

18. На конференцията в Хага постигнатият компромис между Париж и Бон се изявява в предложената съвместна инициатива за изпращане на 20 хиляди войници на ЗЕС, да разделят враждуващите страни и да осигурят спирането на военните действия, виж: Financial Times, June 29, 1991.

19. По покана на президента на СССР М. Горбачов на 15 октомври 1991г. в Москва, президентите на Хърватска Фр. Туджман и на Сърбия Сл. Милошевич подписват споразумение за спиране на военните действия, виж: Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 25.

20. United Nations Security Council Document, S/23280, December 11, 1991; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 29; Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 54, 58.

21. Markovic Br., Yugoslav Crisis..., pp. 31, 33; Schear J., The Conflicts of Bosnia: Assessing the Role of the United Nations, in Yugoslavia’s Wars: The Problem From Hell, ed. by St. Blank, SSI, US Army War College, 1995, pp. 29-43.

22. Относно принципите за конституционно устройство на Босна и Херцеговина, изложени от посланик Кутилейро, виж: New York Times, October 30, 1992, p. 1; United Nations Security Council Document, S/24795, November 11, 1992.

23. Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 56-57; United Nations Security Council Document, S/23836, April 24, 1992, p. 5; Американският посланик в Босна и Херцеговина окуражава мюсюлманите да отхвърлят плана Кутилейро , виж: New York Times, August 28, 1992, p. 8.

24. Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 57.

25. Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 60-61.

26. Lijphart Ar., The Power-Sharing Approach, in Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, ed. by J. Montville, Lexington, MA: Lexington Books, 1990, pp. 491-509; Идеята на Л. Оуен за оригиналната концепция за МКБЮ виж в: Foreign Affairs, vol. 72, Spring 1993, p. 2; Относно дейността на МКБЮ виж: ILM, vol. XXXI, № 6, November 1992, pp. 1425, 1449.

27. По-подробно за различните виждания за бъдещото устройство на Босна и Херцеговина виж: Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 62-64; Lewis An., New York Times, January 8, 1993, p. A25.

28. По-подробно за разговорите между Фр. Туджман и Д. Чосич в Женева през септември 1992 виж: Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 63.

29. Shoup P., The Crisis in Bosnia Herzegovina: Past, Present and Future, in Yugoslavia’s Wars: The Problem From Hell, ed. by St. Blank, SSI, US Army War College, 1995, p. 9.

30. Goble P., Ethnicity as Explanation, Ethnicity as Excuse, in Ethnic Conflict and Regional Instability (Implications for US Policy and Army Roles and Missions), SSI, US Army War College, 1993, pp. 51-58.

31. Burg St., Negotiating a Settlement:..., p. 65; United Nations Security Council Document, S/25479, March 26, 1993, Annex V, pp. 42-43; Brzezinski Zb., The Plan of Europe, Foreign Affairs, vol. 74, № 1, 1995, p. 27.

32. Mets St., The Future of the United Nations: Implications for Peace Operations, Report of Roundtable, sponsored by SSI, US Army War College, Pennsylvania, October 5, 1993, pp. 1-40; ILM, 13, 1974, p. 170; Zartmann W. & S. Touval, Mediation: The Role of Third-Party Diplomacy and Informal Peacemaking, in Resolving Third World Conflicts: Challenges for a New Era, US Institute for Peace, Washington DC, 1992, Special Features Service 110, pp. 2-3; Mazarr M., The Military Dilemmas of Humanitarian Intervention, Security Dialogue 24, 2 June 1993, pp. 151-162.

33. ^ Stoff W. & G. Guertner, Ethnic Conflict: The Perils of Military Intervention, Parameters, US Army War College Quarterly, vol. XXV, № 1, Spring 1995, pp. 30-43; Robert L. & Pfaltzgraff R., Dimensions of..., pp. 20-21; Lewis P., Peacekeeper to Peacemaker: US Confronting New Roles, New York Times, January 25, 1993, p. A10; Ruggie J., Wandering in the Void: Charting the UN’s New Strategic Role, Foreign Affairs, November/December 1993, p. 30.

34. Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 65-66; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 65; Johnsen W., Pandora’s Box Reopend Ethnic Conflict in Europe and Its Implications, SSI, US Army War College, 1994, pp. 22-42.

35. Van Eekelen W., The WEU and the Future of European Security, NATO Review, Special Edition, Autumn 1992, pp. 15-16; Anderson St., EU, NATO..., p. 345; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 70; Carlson Ad., No Balm in Gilead: The Employment off Military Force in the War in Former Yugoslavia and Prospects for a Lasting Peace, in Yugoslavia’s Wars: The Problem From Hell, ed. by St. Blank, SSI, US Army War College, 1995, p. 102.

36. W‹rner M., The Transformed Atlantic Alliance: an Anchor of Stability and Security for Central and Eastern Europe, NATO Review, Special Edition, Autumn 1992, pp. 4, 7-8; Carlson Ad., No Balm in..., p. 96.

37. Anderson St., EU, NATO and..., p. 347; Johnsen W., Pandora’s Box..., pp. 24-38; Johnsen W., Deciphering the Balkan Enigma: Using History to Inform Policy, SSI, US Army War College, 1995, pp. 69-87; Hillen J., American Military Intervention: A User’s Guide, Backgrounder, The Heritage Foundation, № 1079, May 2, 1996, pp. 1-19; Taylor S., A Shot in the Dark, Army Times, August 24, 1992.

38. Kaiser K., Challenges and Contingencies for European Defence Policy, in Towards a Common Defence Policy, Institute for Security Studies of WEU, Paris 1995, pp. 29-37; Carlson Ad., No Balm in..., p. 107.

39. Стоянов Ил., Балканската политика на Русия и Украйна, сп. Международни отношения, бр. 4/1993, с. 11-15; Carlson Ad., No Balm in..., p. 106.

40. Sezer D., Turkey in the Post Cold War Era, in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens, 1995, pp. 519-542; Salt J., Nationalism and the Rise of Muslim Sentiment in Turkey, Middle Eastern Studies, 31:1, January 1995, pp. 13-27; Brown J., Turkey: Back to the Balkans, in Turkey’s New Geopolitic, ed. by Cr. Zaller and J. Lessen, Bouldei: Westview Press, 1993, pp. 151-152; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 70; Rugman J., Turkey Offers 1,000 Troops for UN Force, The Guardian, August 17, 1992.

41. Brown J., Turkey: Back to..., p. 152 ; Dempsey J., Islamic Nations Press UN on Force, Financial Time, August 7, 1992; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 71; Binyon M., Iran Urges Islamic States to Intervene, The Times, London, August 6, 1992.

42. Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 88; Shoup P., The Crisis in..., pp. 10, 14-15.

43. Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 68, 72-73; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 82.

44. Tucker R. & D. Hendricson, America and Bosnia, The National Interest, Fall 1993, p. 14; Gompert D., How to Defeat Serbia, Foreign Affairs, July/August 1994, p. 30.

45. На 9 февруари 1994 в Брюксел НАТО взема решение за използване на сила срещу босненските сърби, по-подробно виж: Markovic Br., Yugoslav Crisis..., pp. 117-118; United Nations Security Council Document, S/1994/173, February 14, 1994.

46. Официалната позиция на различните държавни институции в Русия виж в: Smith M., Attacks on Gorazde: Russian Perceptions and Their Implications, Conflict Studies Research Centre, RMA Sandhurst Occasional brief, May 1994, № 30, pp. 1-6; Позицията на САЩ виж в: Sray J., US Policy and the Bosnian Civil War: A Time for Revaluation, European Security, vol. 4, № 2, Summer 1995, pp. 318-327.

47. Официалната руска позиция е представена от руския специален пратеник в Босна и Херцеговина В. Чуркин на пресконференция на 24 март 1994, в Пресцентъра на МВнР на Руската Федерация; Sherr J., Russia Returns to Europe, Conflict Studies Research Centre, RMA Sandhurst, March 1994, pp. 7-10; Smith M., Russia and the USA, Conflict Studies Research Centre, RMA Sandhurst, F41, July 1994, pp. 1-8.

48. Roskin M., The Third Balkan War and How it will End, Parameters, US Army War College Quarterly, vol. XXIV, № 3, Autumn 1994, pp. 65-67; Sherr J., Russia Returns..., pp. 7-10; Zucconi M., Is the West Able to Deal Collectively with International Stability? Lessons of the Jugoslav Crisis, in Strategies for Stability in Europa (Interatlantic Relations after 1989), CeSPI, Memoranda 3, Milano, 1995, p. 68; Raevsky A. & I. Vorobev, Russian Approaches to Peacekeeping Operations, UNIDIR, Research Paper № 28, United Nations, New York and Geneva 1994, pp. 75-84.

49. Burg St., Negotiating a Settlement:..., pp. 76-78; Shoup P., The Crisis in..., pp. 15-16; New York Times, October 21, 1994, p. A8.

50. Kovalski N., Russia and the Balkans, in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens, 1995, pp. 615-616.

51. Blank St., Jugoslavia’s Wars and European Security, in Yugoslavia’s Wars: The Problem From Hell, ed. by St. Blank, SSI, US Army War College, 1995, p. 126; Anderson St., EU, NATO and..., p. 347.

52. Kovalski N., Russia and..., pp. 614; Blank St., Jugoslavia’s Wars..., p. 125; Whitney Cr., Why Europe is Carefull Not to Scold the Bear, New York Times, January 1995, p. 6.

53. Shoup P., The Crisis in..., pp. 16-17; Anderson St., EU, NATO and..., pp. 349-350.

54. Blank St., Jugoslavia’s Wars..., pp. 126-127; В съгласие с резолюция 988 Съветът за сигурност на ООН решава съставът да бъде 12500 души. 13 членове на СС гласуват за резолюцията, Русия и Китай се въздържат ­ по-подробно виж: Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 185.

55. Jacobsen C., Yugoslavia’s Successor Wars Reconsidered, European Security, vol. 4, № 4, Winter 1995, pp. 667-671; Blank St., Jugoslavia’s Wars..., pp. 126-127.

56. Loza T., Realism and Just War in Bosnia, War Report, Institute for War and Peace Reporting, London, July/August 1995, pp. 3-4; Gow J., Another year of War in Bosnia and Herzegovina, in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens 1995, p. 240.

57. Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 211.

58. Steinberg J., The Response of International Institutions to the Yugoslavia Conflict: Implications and Lessons, in The Volatile Powder Keg, New York, 1994, p. 252; Remacle Er., CSCE and Conflict Prevention. The Yugoslav Case, доклад на Second European Peace Research Conference, Budapest, November 12-14, 1993; По-подробно относно инициативите за регулиране на югоконфликта в рамките на ОССЕ виж: Markovic Br., Yugoslav Crisis..., pp. 37, 42, 50, 55, 96, 110.

59. Lutovac Z., Minorities, CSCE and the Yugoslav Crisis, Belgrade 1995, pp. 22, 95-96; Markovic Br., Yugoslav Crisis..., p. 66.

60. Markovic Br., Yugoslav Crisis..., pp. 49,100.

61. Rich R., Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union, EJIL, vol. 4, 1993, № 1, pp. 36-65; Проблема за автономията, като средство за решаване на малцинствени въпроси, виж в: Eide A., Possible Methods and Ways to Facilitate the Quest for Peacefull and Constructive Solutions of the Problems Concerning National Minorities, UN Document E/CN. 4/sub. 2/1993/34, August 1993, p. 124; Milo P., Albanian National Question Within the Context of the Current Balkan Crisis, in Comparative Balkan Parliamentarism, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, Sofia, 1995, p. 29.

62. Voehrel St., Yugoslavia’s Kosovo Crisis: Ethnic Conflict Between Albanians and Serbs, CRS, Washington DC, 1989, pp. 21-26.

63. Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in the Macedonian Region: Implications for US Policy, Part II, European Security, vol. 5, № 3, Autumn 1996, p. 475; Christopher Speaks to the Press, International Herald Tribune, 12 June 1993; в-к Нова Македония 12 юни 1993; Относно готовността на САЩ да се ангажират с военни действия в югоконфликта виж: Steinberg J., The Response of International Institutions..., pp. 252-253; Manuera G., Preventing Armed Conflict in Europe: Lessons from Recent Experience, Institute for Security Studies, WEU, Paris, Chaillot Papers 15/16, June 1994, p. 54.

64. UN Document № 218/92, 14 December 1993, pp. 25-26; ^ Sauerwein Br., Can Crisis Be Nipped in the Bud, International Defense Review № 5, 1995, pp. 355-356; Manuera G., Preventing Armed Conflict in..., p. 53; Относно условията, при които се предприема превантивна дипломация, виж: Nopens P., Peace Operations as an Instrument of Conflict Prevention, Securite et Strategie, Centre d’Etudes de Defense, April 1995, № 46, pp. 65-73; Koppa M., Former Yugoslav Republic of Macedonia: Strategic Dilemmas, Eurobalkans, Autumn 1995, pp.38-43; Robert L. & R. Pfaltzgraff, Dimensions of..., p. 29.

65. Текста от доклада на комисията “Бадинтер”, който касае Македония, виж в: Yugoslav Survey, XXXIII, № 1, 1992, pp. 121-134; Steinberg J., The Response of International Institutions..., p. 245; Frankland Er., Struggling with Collective Security and Recognition in Europe: The Case of Macedonian Republic, European Security, vol. 4, № 1, Summer 1995, pp. 369-370.

66. Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in the Macedonian Region: Implications for US Policy, Part I, European Security, vol. 5, № 2, Summer 1996, p. 352; Frankland Er., Struggling with Collective Security and..., p. 358, 360, 368; Steinberg J., The Response of International Institutions..., p. 255; Zabkar An., Analyses of the Conflict in Former Yugoslavia, Studies and Report, National Defence Academy Series, 2/94, Vienna, 1994, pp. 7-18; Marquand R., EC Hopes Fade Over Yugoslavia, Christian Science Monitor, 16 September, 1991, p. 3.

67. Johnsen W., Deciphering the Balkan..., p. 73; Glenny M., Heading off War in the Southern Balkans, Foreign Affairs, May/June 1995, pp. 104-107.

68. Glenny M., Heading off War in..., p. 103; Perry D., Macedonia: A Balkan Problem and a European Dilemma, RFE/RL Research Report 1/25, 19 June 1992, p. 36; Относно политиката на гръцкия външен министър Ан. Самарас виж: Veremis Th., Greece: The Dilemmas of Change, in The Volatile Powder Keg, New York, 1994, pp. 127-128; Valinakis J., Greece’s Balkan Policy and Macedonian Issue, Ebenhausen: Stifting Wissenschaft und Politik, April 1992, p. 27; Zametica J., The Yugoslav Conflict, Adelphi Paper № 270, International Institute of Strategic Studies, Brassey’s, London, 1992, p. 55; Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in..., Part II, pp. 491-494; Frankland Er., Struggling with Collective Security and..., p. 366.

69. Perry D., Macedonia: A Balkan Problem and..., pp. 39-40; Относно цитираните текстове от Македонската Конституция виж: Novi Ustavi na Tlu Buvse Yugoslavije, Medunarodna Politika, Pravni Fakultet i Fakultet Politickih Nauka, Beograd, 1995, pp. 141, 143; Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in..., Part II, pp. 476-478; Manuera G., Preventing Armed Conflict in..., p. 47.

70. Относно поправките в конституцията на Македония, направени на 06.01.1992, виж: Opinion № 6, EJIL, vol. 4, 1993, 1, pp. 78-80; в-к Нова Македония, 25 ноември 1992г.

71. Steinberg J., The Response of International Institutions..., pp. 262-266; Lynch Al. & R. Lucik, Russian Foreign Policy and the War in the Former Yugoslavia, REF/RL Research Report № 41, 15 October 1993, pp. 25-32; Recognition of Macedonia Triggers Dispute with Greece, FBIS-WEU-93-241, 17 December 1993; Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in..., Part II, p. 484; Frankland Er., Struggling with Collective Security and..., p. 360; Glenny M., Heading off War in..., p. 104.

72. Clement S., The Former Yugoslav Republica of Macedonia (FYROM), in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens, 1995, pp. 356-359; Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in..., Part I, pp. 345-346; Veremis Th., Greece: The Dilemmas of..., pp. 131-132; Pettifer J., The New Macedonian Question, International Affairs, vol. 68, № 3, 1992, pp. 475-485; Couloumbis T. & P. Jannas, Greece Security Challenges in the 1990’s, in Southeast European Year Book, 1994-95, HFEFP, Athens, 1995, pp. 383-410; Glenny M., The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, New York: Penguin, 1992, p. 72.

73. Perry D., Politics in the Republic of Macedonia: Issues and Parties, RFE/RL Research Report 4, June 1993, pp. 32-34; Frankland Er., Struggling with Collective Security and..., p. 372.

74. Roskin M., Macedonia and Albania: The Missing Alliance, Parameters, US Army War College Quarterly, vol. XXIII, № 4, Winter 1993, pp. 97-99; Frankland Er., Struggling with Collective Security and..., p. 370; Manuera J., Preventing Armed Conflict in..., p. 49.

75. Lewis P., UN Compromise Lets Macedonia be a Member, New York Times, 8 April 1993, p. A5; Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in..., Part I, pp. 355-376; Katsiyiannis D., Hyper-Nationalism and Irredentism in..., Part II, pp. 474-476.

76. Lewis P., UN Compromise Lets..., p. A5; Manuera J., Preventing Armed Conflict in..., p. 59.

77. Ackermann Al. & An. Pala, From Peacekeeping to Preventive Deployment. A Study of the UN in the Republic of Macedonia, European Security, vol. 5, № 1, Spring 1996, p. 84; Manoli P., Former Yugoslav Republic of Macedonia, in Southeast European Fact Book, 1996-97, HFEFP, Athens, 1996, pp. 156-160.


belousova-irina-aleksandrovna-innovacionnie-tehnologii-v-metodike-prepodavaniya-inostrannogo-yazika-metod-proektov.html
belov-vv-petropavlovskaya-vb-shlapakov-yua-prajs-list.html
belova-s-n-bibliograficheskij-spisok-literaturi-knigi.html
beloyarskij-rajon-hanti-mansijskij-avtonomnij-okrug-yugra-administraciya-beloyarskogo-rajona-otdel-municipalnogo-zakaza.html
belsend-pedagogikali-praktika-arili-studentterd-ksbi-bejmdlgn-arttiru-anitamasi.html
belta-200510-belarus-i-kazahstan-gotovyat-okolo-30-novih-sovmestnih-proektov-sidorskij.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-kursovoj-rabote-dlya-slushatelej-obuchayushihsya-po-ekonomicheskim-specialnostyam-fakulteta-perepodgotovki-specialistov.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/m-m-kovalevskij-ispolnilos-150-let-so-dnya-rozhdeniya-nashego-velikogo-sootechestvennika-maksima-maksimovicha-kovalevskogo.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/vvedenie-standartnie-prinadlezhnosti-1.html
 • shkola.bystrickaya.ru/otvetstvennost-za-narusheniya-zemelnogo-zakonodatelstva.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-smerti-v-lirike-bahmadulinoj.html
 • tasks.bystrickaya.ru/310-otdelenie-funkcionalnoj-diagnostiki-rukovodstvo-poorganizaciirabot-i.html
 • uchit.bystrickaya.ru/teoriya-elektricheskih-cepej.html
 • testyi.bystrickaya.ru/84-obespechenie-ispolneniya-municipalnogo-kontrakta-konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-sozdaniya-i-razvitiya-federalnogo-gosudarstvennogo-avtonomnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-stranica-5.html
 • letter.bystrickaya.ru/nyusmejkeri-9.html
 • report.bystrickaya.ru/individualnoe-zadanie-5-pokazateli-variacii-poyasnitelnaya-zapiska-1-mesto-kursa-v-professionalnoj-podgotovke.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-dlya-studentov-agronomicheskih-specialnostej-stranica-2.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-subektov-malogo-predprinimatelstva-po-uchastiyu-v-konkurse-na-arendu-pomeshenij-v-orenburgskom-biznes-inkubatore-soderzhanie.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poryadok-ischisleniya-i-uplati-zemelnogo-naloga.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-predstavlennie-v-dannom-rukovodstve-generatori-peremennogo-toka-stranica-3.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vneshnetorgovij-protekcionizm-v-sovremennih-usloviyah.html
 • thescience.bystrickaya.ru/ii-semestr-rabochaya-programma-disciplini-disciplina-b-2-matematika-indeks-i-naimenovanie-disciplini-v-sootvetstvii.html
 • spur.bystrickaya.ru/literatura-po-kursu-12-dopolnitelnaya-literatura-13.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/priklyuchencheskij-turizm-kak-vid-programmnogo-turizma-motivaciya-turistov-voprosi-k-ekzamenu-po-predmetu-programmnij-turizm.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-5-klassimalchiki-n-pp-tema-zanyatiya-5-klassi.html
 • student.bystrickaya.ru/113-svedeniya-o-monografiyah-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-orehovo-zuevskogo-filiala.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/meropriyatiya-centra-detskogo-i-yunosheskogo-turizma-programma-deyatelnosti-dvorca-detskogo-yunosheskogo-tvorchestva.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kursovaya-rabota-stranica-14.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-samostoyatelnoj-raboti-dlya-vseh-form-obucheniya-obuchayushihsya-po-specialnosti-030501-stranica-7.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-opd-f-19-sociologiya-duhovnoj-zhizni-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-podgotovki-specialista-po-specialnosti-040201-65-sociologiya-so-specializaciej-sociologiya-organizacij.html
 • control.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-politika-razreshenie-problemi-kaliningradskoj-oblasti-10.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razvitie-medicini-v-vizantijskoj-imperii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/32-kratkie-metodicheskie-ukazaniya-po-organizacii-samostoyatelnoj-raboti-studentov-zo-sokrashyonnaya-programma.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/konstruktorsko-tehnologicheskij-biznes-inkubator-v-tomske-otkrilsya-dlya-novih-innovacionnih-proektov.html
 • composition.bystrickaya.ru/opit-mgu-im-mvlomonosova-literatura-106.html
 • writing.bystrickaya.ru/goticheskie-sobori-francii-chast-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chast-2000-g-spravochnik-nato.html
 • tests.bystrickaya.ru/kurs-priem-2013-g-s-20-10-po-02-11-2014-goda-teoriya-menedzhmenta.html
 • institute.bystrickaya.ru/golubyatnya-v-orehove.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rastitelnij-mir-sovremennaya-lingvisticheskaya-sistemologiya-rassmatrivaet-yazik.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.