.RU

Бележки от един езотеричен курс под формата на 31 лекции, държани в Берлин от 26. Септември до Ноември 1905 Събр съч­ №93а - страница 5


"Относно Тайните на висшите окултни степени на нашия орден. Манифест на Гранд Ориент".

«Една от тайните, принадлежащи на висшите степени на нашия орден, се състои в това, да се даде на подходящо подготвения брат практически средства за издигане истинския Храм на Соломон вътре в човека; за възстановяване на "изгубената дума", ще рече нашият орден дава възможност на посветения и избрания брат практически средства, които му дават възможност да придобие доказателства за чисто безсмъртие още през настоящия земен живот.»

Това е една от точките, които са от голяма важност. Следната точка е тази, която съществува във всички центрове на окултното обучение: Никакво викане на духове и никакви спиритически дейности. Спиритическо практикуване е напълно изключено.

«Тази тайна е една от истинските масонски тайни и е притежание единствено на висшите окултни степени на нашия орден. Тя е дадена устно на нашия орден от предците на всички истински свободни-масони "Мъдреците от Изтока", и ще бъде предавана от нас по­нататък също само устно.»

Това е практиката в окултните общества.

«Разбира се, успехът на тези практически занимания за добиване на тази тайна зависи напълно от самия кандидат.»

«Защото от каква полза биха били най-добрите, най-изпитаните и подробни инструкции, давани на ученика, желаещ да се научи да плува, ако той самият не е готов да движи ръцете и краката си, когато влезе в досег с водата? Или от каква полза е най-обширното ръководство по рисуване, или разкриването на най-живите цветове, ако кандидатът, който се обучава в рисуване, не желае да вземе четката в собствената си ръка и да разбърква сам цветовете? Той никога не ще стане художник, ако не направи това.»

«Онези братя, откривателите на тази тайна, я пазеха като нещо рядко, самопридобито притежание и за да не бъдат криво разбрани или даже да не бъде тя осмивана от хората по улиците, те я скриха в символи, както и ние правим това днес.»

Тези символи обаче днес вече не могат да се разшифроват от свободните масони. Такива символи не се подбират наслуки. Те не са неща, чрез които може да се изобрази нещо, както един професор, който казва: Аз ще ви илюстрирам това графически. Тези символи са били взети от самите обекти, те са гравирани от самата природата. Онзи, който ги опознае, който наистина може да прочете онова, което те съдържат, влиза в контакт с тяхната най-вътрешна същност. Той бива въведен чрез тях в тяхната вътрешна природа. Тези символи изобразяват самото нещо, а не само символизират. Вътре в Свободното масонство няма никой, който да е в състояние да доведе някого до вътрешната същност на нещата.

«Тези символи обаче не са произволно подбрани картини и не почиват върху случайност, а са основани на атрибутите на Бога и на човека и трябва да бъдат считани за прототип. Но ние никога не бихме взели формата, съда, ритуала, символите за съдържанието, а ще търсим съдържанието вътре във формата.» Тези думи показват......../пропуск/, тъй като самият символ изобразява обекта ­ «и когато сме го намерили» - духовното съдържание - «и сме го възприели у себе си, ще разберем чрез това духовно съдържание абсолютната необходимост от формата, ритуала, символизма.»

«Самите наши висши степени дават на брата възможността да получи сигурно доказателство за безсмъртието на човека.» ­ Това те биха и направили, ако бъдат разработени. «Това е, и е бил големият копнеж на човечеството, откакто съществуват мислещи човешки същества. Човекът се нуждае от сигурността, че продължава да съществува и след смъртта си, за да може да бъде истински щастлив в настоящия живот. Затова мистериите на всички религии и училища на мъдростта, са се занимавали с този въпрос като с тяхна най-висша и главна задача. Църквата, естествено, също се е занимавала с този въпрос, със "Изгубената дума", "Изгубеният вечен живот",

ала тя винаги отправя търсещия към пътя на милостта и винаги я изобразява като дар отгоре, а не като нещо, което трябва да бъде постигнато чрез лично усилие. Нашият Орден обаче я поставя в ръцете на всеки, който индивидуално чрез практически средства още в този живот може да се съедини съзнателно и по свободна воля със Световното съзнание, с пра творческите сили на Сътворението.»

Това означава следователно да се подпомогне проникновението и свързването с онзи свят, което обикновено е постижимо, само когато портите му се разтворят чрез смъртта.

От всичко това вие може да си извадите заключение, че онова, което принадлежи към най­дълбоките неща в света, някога се е съдържало в Свободното масонство, ала вече го няма там в празната обвивка, която то представлява днес. Вие трябва да се попитате защо? И тъй, значението на Легендата за храма, значението на дейното масонство като всяко интуитивно познание трябваше да бъде загубено за човечеството, защото 5-та културна епоха е фактически епоха на разбирането. Интуицията трябваше за известно време да заспи в света, а начинът по който въздейства Свободното масонство е изцяло интуитивен. Искам да обърна вниманието към Витрувиус и към истинските символични ръководства за строежа. Само който има правилна интуиция, може да следва тези инструкции. Днес тези символични инструкции са заменени от интелектуални, рационални такива. Разумът трябваше да стане основен тон на човешкото развитие за известно време, защото всичко, което междувременно идва към нас чрез завладяването на природата, трябва да бъде включено в целия организъм на човешката деятелност.

Разберете какво означава това: Цялото минерално царство ще бъде включено в напредъка на света през настоящия кръг на еволюцията. То ще бъде включено по такъв начин, че човекът постепенно ще преобрази цялата природа чрез собствената си духовност. Това е значението на Бронзовото море, именно, че цялата минерална природа ще бъде действително преобразена.

Човекът работи в индустрията, така че да втъче организираност /неговата собствена духовност?/ в минералната природа. Ако разгледате една машина ........./пропуск/.

По този начин човекът преработва цялото минерално царство със собствения си дух. Това преформиране на природата, това преработване на минералното царство ще бъде приключено, когато нашият настоящ кръг на еволюцията завърши. Цялата минерална природа тогава ще бъде променена. Човекът ще е променил облика й така, както променя известно количество метал, когато, например прави един часовник. Когато отново започне един нов Кръг на еволюцията, цялото минерално царство ще може да бъде абсорбирано, всмукано.

За да завърши напълно развитието на тази сфера, целият начин на мислене, свойствен за човека от 16-тото столетие насам, ще трябва да се приложи и в разбирането на самия атом. Само когато рационалното мислене успее да схване атома, само тогава Свободното масонство ще може отново да бъде възобновено. В началото ще бъде схваната само външната форма. Следната стъпка ще бъде, когато човекът се научи мисловно да обхване минералния атом и разбере как да използува онова, което живее в атома, и как да го постави в служба на цялото. Вярно е, че едва сега - може би едва през последните пет години - човешкото мислене започна да проследява природните сили чак до атома, и онзи, който иска да разбере това съвсем точно, трябва да проследи последната фаза от различните стадии на електричеството. Интересна в това отношение, макар и само с външни загатвания, е речта на английския министър-председател Балфур /Balfоur/ относно нашия съвременен мироглед. Онова, което той каза /за новата електрическа теория/ е нещо от огромна важност. Той загатва за критическата повратна точка в развитието на човешкото мислене. До известна степен той осъзнава това и го споменава в една част от своята реч. Ние виждаме как нещо проблясва в съзнанието на естествената наука, което ще се отрази в бъдещето. Това е било известно на окултистите от 1879 г. насам. Подчертавам това, макар че сега не мога да го обоснова. Окултистът знае, че това ще се случи: От атома ще започне едно ново разбиране и ще обхване целия минерално-физическия свят. Това ще бъде, което ще навлезе в света през 6-та културна епоха и чрез това Свободното масонство също ще бъде възобновено.

В лицето на Свободното масонство окултистът има нещо много забележително, нещо безпрецедентно, защото то има прастара организация. То принадлежи на най-древната традиция, която се е запазила почти сто степени, в една прецизно специализирана структура, въпреки факта, че то е загубило почти цялото свое съдържание и че никой от принадлежащите към него личности в Европа, не е в състояние да си оформи задоволително понятие за него. Но все пак то съществува и ще бъде необходимо само да се изпълни цялата външна черупка с ново съдържание. Самото нещо съществува, очаквайки да бъде извикано отново към живот.

Точки от последвалото разискване

Ложата от Мемфис, Ориенталският орден и ложата Гранд Ориент. На една конференция се разисквало дали окултната доктрина би могла да бъде направена публично достояние или не. От това става ясно, че съществуват две тенденции, лява и дясна тенденция, едната от които е свободно мислене, а другата е консервативна.

^ ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ

СЪЩНОСТТА И ЗАДАЧАТА НА СВОБОДНОТО МАСОНСТВО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДУХОВНАТА НАУКА /лекция трета/


Берлин, 16 декември 1904 г.


Важно е да говорим за висшите степени на Свободното масонство, защото то си поставя специални задачи, някои от които ще обсъдим през следващите лекции. Ние имаме главно работа със специален обред, който се нарича съчетаният обред на Мемфис и Мизраим . Аз вече споменах, че обредът на Мемфис и Мизраим притежава много степени, че трябва да се достигнат 95 степени и че обикновено Върховните водачи на Гранд Ориент - т.е. ложите на Германия, Великобритания и Америка - притежават 96-тата степен. Почти до 90-тата степен тези степени са подредени по начин, който сега ще ви опиша.

От около 87-та степен нататък започват истинските окултни степени, в които се посвещават само онези, който се отдават на истинския окултизъм. Аз подчертавам, че в Европа няма никой, който е преминал през всички тези степени или който действително е преминал едно окултно свободно-масонско обучение. Но това не е важно, що се отнася до Свободното зидарство, тъй като неговата задача предстои да бъде възобновена в бъдеще и тогава ще се сформира и организацията; необходимата обвивка ще е налице, за да се постигне това, което трябва да стане.

Сега макар и накратко ще спомена различните клонове на Свободното зидарство и техните тенденции. Най-напред трябва да се има предвид, че всички масонски висши степени водят произхода си от една личност, за която често се говори, но която не се разбира. Особено погрешно тя е разбрана от историците на 19-то столетие, които нямат понятие за трудните положения, в които може да изпадне един окултист в живота.

Тази така малко разбрана личност е прословутият Калиостро. Така нареченият граф Калиостро, в когото се криеше една индивидуалност, която в своята истинска природа бе позната само на най-висшите посветени и която направи опит да издигне Свободното масонство в Лондон до една нова степен. През последната третина на 19­то столетие Свободното масонство бе достигнало състоянието, което вече описах. По онова време в Лондон това не му се удаде. След това той прави опит в Русия и също в Хага. Навсякъде е имал неуспех и то по точно определени причини.

След това обаче в Лион той успява да формира от местните масони една окултна масонска ложа, /Търсачи на истината/, която се е наричала Ложата на триумфиращата мъдрост. Калиостро дал целта на тази ложа. Онова обаче, което може да прочетете за нея не е нищо друго, освен работа на невежи хора. Онова, което може да бъде казано за нея, е само кратки указания. За Калиостро са били важни две неща: първо, указания, даващи възможност да се произведе т.нар. Философски камък; второ, изграждането на едно разбиране за мистичния пентаграм. Аз мога само да ви загатна за значението на тези две неща. Те могат да бъдат третирани с подигравка, ала не трябва да бъдат взимани символично, те се основават на истински факти.

Философският камък има специална цел, която е била указана от Калиостро; той е преназначен да продължи човешкия живот до един период от 5527 години. На един свободомислещ това ще изглежда смешно. Факт е обаче, че то е възможно, посредством специално обучение да се продължи животът неопределено, като човек се научава да живее вън от физическото си тяло. Всеки обаче, който би си представил, че един адепт не умира в обикновения смисъл на думата, греши. Така всеки, който си въобрази, че един адепт не може да бъде ударен и убит от една падаща от покрива керемида, ще сгреши. Наистина това обикновено би се случило само ако адептът го позволи. Ние тук не говорим за физическа смърт, а за следното. За онзи, който е разбрал същността на Философския камък

и се е научил да го отделя, физическата смърт е само едно привидно събитие. За другите хора това е едно истинско събитие, което представлява, един период от живота. За онзи, който разбира как да използува Философския камък по начина, по който Калиостро е искал да научи неговите ученици, смъртта е само едно привидно събитие. Тя дори не представлява решителна повратна точка в живота; тя е фактически нещо, което съществува само за другите, които наблюдават адепта и казват, че той е умрял. Самият той обаче всъщност не умира. По­скоро лицето се е научило да живее без своето физическо тяло; в течение на живота си то е научило да остави всички онези процеси, които внезапно се извършват във физическото тяло в момента на смъртта да протекат постепенно в неговия живот. Всичко вече е станало в тялото на въпросното лице, което обикновено става в момента на смъртта. Тогава смъртта не е вече възможна, тъй като въпросното лице отдавна се е научило да живее без физическо тяло. То съблича физическото тяло по същия начин, както се съблича горното палто и си облича ново тяло, така както се облича ново палто.

Може би успяхте да си създадете някаква представа. Това е единият урок, който Калиостро е преподавал - Философският камък, - който дава възможност физическата смърт да стане нещо маловажно.

Вторият урок е било познанието за пентаграма. Това е способността да се различават едно от друго петте тела на човека. Когато някой каже: физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло, кама-манас тяло, причинно тяло /Манас или Дух-себе/ това са само думи, или в най-добрия случай абстрактни идеи. И нищо не се постига чрез това. Живият човек по правило едва познава физическото тяло; само онзи, който знае пентаграма, се научава да познава петте тела. Едно тяло не може да се опознае, когато човек живее в него, а само когато той го наблюдава като обект. Това е, което отличава един обикновен човек от онзи, който е преминал през едно такова обучение, където петте тела са станали обекти.

Обикновеният човек наистина живее в тези пет тела; обаче, той живее в тях, той не може да излезе от тях и да ги разгледа. Най-много той може да вижда своето физическо тяло, когато го огледа или се види в огледалото. Учениците на Калиостро, ако правилно биха следвали неговите методи, щяха да постигнат това, което са постигнали някои розенкройцери, които основно са преминали обучение със същата цел. Те са били в училището на великите европейски адепти, които са преподавали, че петте тела са реалност и не трябва да останат само като понятия. Това се нарича "Знание за пентаграма" и "Морално прераждане".

Не бих казал, че учениците на Калиостро не са постигнали нищо. Общо взето, те са достигнали дотам да разберат астралното тяло. Калиостро с изключително умение е преподавал за астралното тяло. Дълго преди да го постигне катастрофата, освен в Лион той бе успял да основе школи в Париж, Белгия, Санкт-Петербург и на няколко други места в Европа, от които по-късно излизат някои хора, които са имали основата, за да продължат до 18-та, 19-та и 20-та висши степени на Свободното масонство. Така граф Калиостро е имал важно влияние върху окултното масонство в Европа, преди да завърши своите дни в затвора в Рим. Всъщност светът изобщо не би трябвало да осъжда Калиостро. Както вече казах, когато хората говорят за Калиостро, то е като че ли хотентоти говорят за прокарването на железницата, защото не разбират в какво съотношение със световните събития стоят външните, привидно неморални действия.

Вече споменах, че Френската революция е възникнала от тайните общества на окултисти и ако тези течения биха се изследвали по-нататък те биха отвели назад до школата на адептите.

Може би онова, което Мейбъл Колинс разказва в нейната новела "Флита" е твърде трудно за разбиране.

В нея тя твърде гротескно описва как един адепт стои пред Световната шахматна дъска в едно потайно място, премества фигурите и, така да се каже, определя кармата на един континент върху една проста картичка. Това съвсем не става така, както е описано, а се случва нещо много по-грандиозно, за което онова описание във "Флита" дава само една разкривена картина.

Наистина Френската революция произтече от такива неща. Има един добре известен разказ, съдържащ се в трудовете на графиня д’Адемар /d’Аdhеmar/. В него се разказва, че преди избухването на Френската революция, графиня д’Адемар, една от придворните дами на Мария Антоанета била посетена от граф Сен Жермен. Той искал да бъде представен на кралицата и да помоли за аудиенция при краля. Министърът на Людвиг ХVІ бил неприятел на граф Сен Жермен, и той следователно не бил допуснат да се яви пред краля. Ала той с голяма точност и подробности описал пред кралицата главните опасности, които предстояли. За съжаление неговите предупреждения били игнорирани. Във връзка с този случай той произнесъл своето изказване, което се базирало на истината: «Които сее ветрове, ще пожъне бури" и прибавил, че бил произнесъл тези думи още преди хилядолетия, а по­късно те били повторени от Христос. Това са били думи, непонятни за обикновения човек.

Ала граф Сен Жермен бил прав. Аз ще прибавя само още няколко неща, които са съвсем верни. В книги за граф Сен Жермен може да прочетете, че той умрял в 1784 г. в двора на ландграфа на Хесен, който по-късно става един от най-напредналите свободни масони. Ландграфът се грижил за него до края. Ала графиня д’Адемар разказва в своите мемоари, че той се появил пред нея много след 1784 година и че тя го е видяла още шест пъти по-късно и след това.

Всъщност по онова време, в 1790 г., той бил с някои розенкройцери във Виена и казал, което е съвсем вярно, че е задължен да се оттегли в Ориента за един период от 85 години и че след това време хората отново ще усетят неговата дейност в Европа.

1875 е годината на основаването на Теософското общество. Всички тези неща са свързани по известен начин.

В школата, основана от ландграфа на Хесен, също е имало две главни занимания: Философският камък и знанието за пентаграма. Свободното масонство, основано от ландграфа на Хесен по онова време продължило да съществува в една малко променена форма. Всъщност, това Свободно масонство, както съм го описал, наричат египетския обред, обреда на Мемфис и Мизраим. Последното име проследява своя произход назад до цар Мизраим, който идва от Асирия - от Ориента - и след завладяването на Египет бил посветен в египетските мистерии. Те са мистериите, които произтичат от древна Атлантида. От онова време насам съществува традиционна приемственост. Съвременното Свободно масонство е само едно продължение на онова, което бе установено тогава в Египет.

Преди да навляза в подробности, бих желал да кажа, че Свободното масонство, което достига по-висши степени, в своята интимна същност е съвсем различно от обикновеното Св. Йоаново масонство. Обикновеното Св. Йоаново масонство се опира на един вид демократичен принцип и ако демократичният принцип трябва да се приложи в познанието, очевидно е, че това ще доведе до едно състояние на нещата, в което братята, когато се съберат, общо взето не ще правят нищо друго, освен да изказват своите собствени мнения. Истината обаче е нещо, за което човек не може да има собствени мнения. Човек или знае една истина или е невеж за нея. Никой не може да твърди, че трите ъгъла на едни триъгълник събрани дават 725 градуса вместо 180 градуса.

Когато хората седят заедно и разискват, те говорят за собствените си мнения, понякога също и когато се отнася за най-възвишените неща. Но всичко това съществува на нивото на илюзията, и е точно така несъстоятелно, както онова, което казва човек, който няма представа колко градуса е сборът на ъглите на триъгълника и по този въпрос дава само собственото си мнение. Така както човек не е в състояние да разисква дали сборът от ъглите на един триъгълник има толкова или толкова градуса, също така не е в състояние да разисква за висшите истини. Ето защо демократичният принцип не е приложим по въпроСете на познанието, защото няма основание за разискване.

Онова, което различава масонството на висшите степени от Св. Йоановото масонство е, че човек опознава истината стъпка по стъпка. Онзи, който знае, не може да има повече от едно мнение. Или знае, или не, 96-те степени имат следователно известно оправдание.

Начело стои т.нар. Суверенно светилище /Sanktuarium/, идентичено с онова, което в Свободното масонство наричат Гранд Ориент, който притежава истинското окултно знание, и който познава пътя и езика на онова, което може да бъде прочетено в масонския манифест, и което прави възможно да се чуе гласът на Мъдрите мъже от Изтока. Когато човек достигне това стъпало, той положително е в състояние да чуе гласа на Мъдрите учители. Но дотам човек трябва да изработи своя път нагоре, да притежава точно определено познание, а също и определени вътрешни качества и вътрешни способности, които по никакъв начин не се покриват с конвенционалните буржоазни добродетели, а са нещо по-интимно и с по-голямо значение. Подчертавам, че сравнено с онова, за което сме говорили тук, това, което се разкрива в теософската литература от теоретично и практично естество, е само една елементарна част. Така че теоретичната страна на висшите степени на Свободното масонство далеч надхвърля онова, което може да бъде разкрито в популярната теософия. Онова, което може да бъде разкрито там, зависи от разрешението, дадено от адептите тези неща да бъдат популяризирани до известна степен. Ала не е възможно цялото знание да се направи обществено достояние.

Правилно е, че човечеството ще бъде учудено от някои открития, които ще се направят в близкото бъдеще. Ала те ще бъдат направени твърде рано и чрез това ще причинят известни злини. Задачата на Теософското общество се състои главно в подготвяне на хората за тези неща. Например онова, което описах в началото като познание за Философския камък, преди е било много по-известно, отколкото е сега и то още през определен период на атлантската епоха. По онова време възможността да се побеждава смъртта е била наистина нещо, което е било общо знание.

Аз само желая да отбележа, че не исках тази истина да бъде още сега популяризирана. Ето защо в статията на вестник "Луцифер" при описанието на атлантските времена бе отпечатан един ред точки на мястото, където тези неща би трябвало да се кажат, но не можеха още да бъдат публикувани. То не може и изцяло да се разкаже. Има една информация, дадена от един много напреднал медиум, която се появи в "Теософско ревю", и която описва същото нещо, ала в по-различна форма. Побеждаването на смъртта в атлантските времена е естествено запазено в паметта на въпросните индивиди, без те да го осъзнават. Има много хора, преродени днес, които са преминали през този период в техните предишни животи и които идват до такива откровения чрез собствената им памет. Това първоначално ще доведе до надценяване на някои съвременни медицински открития. Хората ще вярват, че тези неща ги е открила медицинската наука. Всъщност хората ще бъдат доведени до тях чрез собствената им памет от атлантските времена.

Някои неща ще узреят в близкото бъдеще и поради това ще трябва да говорим за тях. Това налага необходимостта от бавното постепенно напредване при придобиване на знанията. Това напредване стъпка по стъпка с право е подчертано от онези, които желаят да съживят ритуалите на Мизраим и Мемфис. Дори ако това не успее през следващите една-две години, не трябва да се мисли, че неуспехът в такива неща е от голямо значение. Има един човек начело на Американското Мизраимско движение, чиито значителен характер представлява сигурна гаранция за постоянство в напредъка. Това е чудесният свободен-масон Джон Яркър.

Трудно е да се каже в момента каква форма ще приеме всичко това във Великобритания и Германия. Вие ще схванете, че трябва да се вземат предвид съответните подходящи хора и че германското движение, - ако реши да се занимае с такива неща, - също ще трябва да има предвид онова, което е на разположение в това направление. Ако би трябвало да участват истински окултисти, те би трябвало да се ангажират от различни направления.

Те не винаги ще са в състояние да се включат в такива неща. Дори Учителите, когато предписват нещо от този вид, винаги трябва да се съобразяват с велики всемирни закони.

Ако следователно чуете нещо относно тенденцията на германската Мизраим-Мемфис насока, не бива да вярвате, че тя вече има значение за бъдещето. Това е само рамката, в която по-късно ще бъде поставена една добра картина. Този германски Мизраимски орден е под цялостното ръководство на известния Ройс /Reuss/, който държи фактическото водачество във Великобритания и Германия днес. Освен това добре известният Карл Келнер също работи в това направление. Фактическата литературна работа е в ръцете на д-р Франц Хартман, който служи на Мизраимския ритуал преди всичко с перото. Това е всичко относно това движение, което в откъслечни фрагменти оттук оттам може да достигне до вас.

Аз мога да дам само обща характеристика за онова, за което става въпрос тук. Има четири вида инструкции, давани в Мизраимския ритуал. 96 степени могат следователно да бъдат постигнати чрез четири различни вида инструкции или дисциплини. Тези четири дисциплини, чрез които може да се напредне, са следните: Първо, т.нар. символична инструкция или дисциплина. Посредством нея някои символи могат да бъдат разбрани като факти. Въпросното лице се въвежда в окултните закони на природата, чрез които в човечеството се постигат точно определени резултати в циклични движения.

Вторият вид инструкции или дисциплина е т.нар. философска. Това е египетската херметическа дисциплина. Тя е повече теоретична. Третият вид е т.нар. мистична дисциплина, която се базира предимно върху вътрешното развитие и което, ако се приложи правилно, би довело преди всичко до подходящо боравене с Философския камък, именно до побеждаване на смъртта. Това общо взето е изразено в едно от изреченията, които ви прочетох, в което се казваше, че чрез Свободното масонство всеки е в състояние да се убеди в безсмъртието. Това зависи обаче, както Кабала казва, дали той иска това или не. Четвъртият вид обучение е кабалистичното.

То се състои в признаване принципите на световната хармония в тяхната истина и реалност, десетте основни......../пропуск/.

Посредством всеки от тези четири пътя човек може чрез Мизраимския ритуал да се издигне до едно по-високо познание. Но в редовете на Свободните масони днес няма никой, който би поел отговорността да насочва някого практически, тъй като самите въпросни лица не са преминали тези инструкции и цялата работа е само едно условно подреждане, и цели само да даде форма за нещо, което тепърва ще дойде. Възможно е, тази форма да се изпълни с окултно знание. Окултното знание трябва да се отлива в съществуващи форми. Важното е в света да съществуват такива форми. Ако има разтопен метал и няма форма, в която да бъде излят, нищо не може да се извърши освен той да се излее навън. Същото е и с духовните течения. Важно е да съществуват форми, в които да може да бъде излян духовния метал. Това се символизира чрез Бронзовото море. Това ще бъде признато, когато онова, което сега само вегетира, получи форма за външно проявление.

Миналият път ви прочетох една реч на английския министър-председател Балфор. Вече казахме, че някои неща, които са физически истини днес, са прастари окултни познания. Ако прочетете "Тайната доктрина" на Блаватска, ще откриете там един пасаж, отнасящ се до електричеството, който дума по дума описва онова, което физиците сега постепенно постигат. Онова, което е написано там, обаче е само едно предчувствие за това, за което става въпрос. Въпросът се отнася до физическия атом. Той бе криво разбран от цялата външна - ала не и от окултната - наука до преди четири-пет години. Той се смяташе за изпълваща пространство маса. Днес вече науката започва да опознава какво представлява атомът наистина. Тя започва да разбира, че този физически атом има същото отношение към силата електричество, каквото една буца лед има към водата, от която е била замразена. Ако си представите водата, ставаща лед, то и ледът също е вода. По същия начин атомът на физиката не е нищо друго, а замразено електричество.

Ако можете да схванете това напълно, ако игнорирате изказванията за атома, съдържащи се във всички научни списания до преди една или две години и сметнете, че тези изказвания са въздух, ще имате почти правилна представа. Едва напоследък науката е в състояние да си оформи представа за това, какво е атомът. Той стои /в същото съотношение към електричеството/ както ледът към водата, от която е замръзнал. Физическият атом е кондензирано електричество. Аз считам речта на Балфор за изключително важна.

Това е......./пропуск/, нещо което е било публикувано от 1875 г. /1879 г./. Фактът е бил известен на окултистите от хилядолетия. Вече човек започва да осъзнава, че физическият атом е кондензирано електричество. Но има и нещо друго, което трябва да бъде взето в предвид: Какво е самото електричество? Това все още е неизвестно. Те са невежи за едно нещо: именно, къде трябва да се търси истинската природа на електричеството. Природата на електричеството не може да бъде открита посредством никакви външни експерименти или чрез външни наблюдения. Тайната, която ще бъде открита, е, че електричеството - когато човек се научи да го наблюдава на един известен план - е точно същото, каквато е човешката мисъл. Човешката мисъл е същото нещо като електричеството, гледано веднъж отвътре; друг път отвън.

Онзи, който сега осъзнава какво е електричество, знае, че има нещо живо в него, което в замръзнало състояние представлява атома. Тук е мостът от човешката мисъл към атома. Човек се научава да опознава градивните камъни на физическия свят; те са мънички кондензирани монади, кондензирано електричество.

В момента, когато човешките същества ще осъзнаят тази елементарна окултна истина за мисълта, електричеството и атома, в същия този момент те ще са разбрали нещо, което е от най-голяма важност за бъдещето и за цялата 6-та Следатлантска епоха. Те ще са научили как да градят с атоми чрез силата на мисленето.

Това ще бъде духовното течение, което отново ще трябва да бъде излято във формите, които през хилядолетията са били подготвени за него от окултистите. Но поради това,

че човешката раса трябваше да премине през епохата на развитие на разума и да пренебрегне истинската вътрешна работа, са останали само черупки, формите обаче са запазени и в тях ще трябва да бъде излято правилното знание.

Окултният изследовател опознава истината от едната страна, физическият учен от другата. Така както Свободното масонство се е развило от зидарите, от изграждането на катедрали и храмове, така човек в бъдеще ще се научи да гради с най-малките градивни камъни, с единиците на кондензираното електричество. Това ще се нуждае от нов вид зидарство, /масонство/. Тогава индустрията няма да може да продължава по настоящия начин. Ще стане толкова хаотична и ще се развива само на основата на борбата за съществуване /perse/, докато човек не знае14....../пропуск/. Тогава ще стане възможно за някой в Берлин, докато се вози из града в кола да предизвика разрушение в Москва. И никой няма да подозира, че той го е причинил. Безжичният телеграф е началото на това. Това, което описах е бъдеще. Има само две възможности: или нещата да вървят хаотично, както индустрията и технологията са правили досега. Това ще доведе дотам, онзи, който притежава това познание да е в състояние да причинява опустошения, или това да бъде излято в моралната форма на Свободното масонство.15

Въпрос: Защо католическата църква е толкова противница на Свободното масонство?

Отговор: Католическата църква не желае онова, което идва в бъдещето. Пий ІХ бе посветен в Свободното масонство. Той се опита чрез Хартата от Клермонт да направи връзка между йезуитите и свободните масони. Той не успя и следователно старата вражда между тях остана. Нашите йезуити твърде малко знаят за тези неща, а и свещениците също не осъзнават за какво става въпрос. Истинските свещеници...../голям пропуск/.

Трапистите трябва да пазят мълчание, тъй като се знае, че чрез мълчанието в следващия живот се придобива значителна способност за вдъхновено говорене. Това наистина може да бъде разбрано само чрез знание за прераждането.belorusskij-gosudarstvennij-universitet-ekonomicheskij-fakultet-rabota-so-stilyami-v-word.html
belorusskij-gosudarstvennij-universitet.html
belorusskij-institut-sistemnogo-analiza-i-informacionnogo-obespecheniya-nauchno-tehnicheskoj-sferi-stranica-5.html
belosnezhka-i-sem-gnomov.html
belousov-kyu-programma-14-17-aprelya-2009-goda.html
belousov-valerij-ivanovich-stranica-7.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glossarij-angloyazichnih-sokrashenij-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-vseh-form-obucheniya-po-specialnosti.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lik-bogini-mifologiya-s-zhenskim-licom.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vremya-v-mire-belogo-chast-2.html
 • knigi.bystrickaya.ru/respubliki-belarus-rezultati-nezavisimogo-nablyudeniya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/ot-zasedanie-provedeno-na-25-04-2007-g-stranica-4.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-11-rinok-rabochej-sili-i-zarabotnaya-plata-uchebnik-dlya-vuzov.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-na-vipolnenie-issledovatelskogo-proekta-zashita-prav-potrebitelej-na-rinkah-finansovih-uslug.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prof-tomas-bajer.html
 • letter.bystrickaya.ru/nastoyashij-brat-dzheka-uroki-na-zakritoj-dorozhke.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vtorichnie-izmeritelnie-preobrazovateli-i-acp.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-buhgalterskij-uchet-i-audit-dlya-napravleniya-podgotovki-specialistov-po-specialnosti-080111-marketing-institut-ekonomiki-i-upravleniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vopros-7-david-yum-o-religii-vopros-predmet-filosofii-religii-filosofiya-religii.html
 • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-o-provedenii-xdetskogo-regionalnogo-tv-konkurse-estradnoj-pesni-volshebnie-stupenki-2010.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vtoraya-chast-sochineniya-nazivaemaya-ili-istinnie-ukazaniya-dlya-istolkovaniya-prirodi-stranica-7.html
 • literature.bystrickaya.ru/drugoe-pressa-gosduma-rf-monitoring-smi-19-maya-2006-g.html
 • education.bystrickaya.ru/34-neizmennost-predelnih-obobshenij-ya-centrizma-v-istorii-ego-poroki-i-posledstviya.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-dlya-studentov-ochnoj-formi-obucheniya-napravleniya-030600-62-istoriya.html
 • institute.bystrickaya.ru/federalnaya-sluzhba-geodezii-i-kartografii-rossii.html
 • composition.bystrickaya.ru/otvet-testi-dlya-starshej-shkoli-po-obshestvoznaniyu-soderzhanie.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-kulturologiya-dlya-specialnosti-mediko-profilakticheskoe-delo-060105-kod-kvalifikacii-vipusknika.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-i-1-i-i-i-i-i-i-teoreticheskie-i-institucionalnie-osnovi-formirovaniya-i-razvitiya-rinka-veteri-narnih-tovarov-11-.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/saba-1-aupszdk-tehnikasini-erezheler.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-na-2011-2016-godi-missiya-stranica-3.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mts-i-rostelekom-obedinyayut-setevuyu-infrastrukturu-neobhodimuyu-dlya-razvertivaniya-sotovih-setej-chetvertogo-pokoleniya.html
 • grade.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-kvalifikacionnogo-spravochnika-stranica-4.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-minzdrava-sssr-ot-21-iyulya-1988-g-n-579-ob-utverzhdenii-kvalifikacionnih-harakteristik-vrachej-specialistov-s-izmeneniyami-ot-25-dekabrya-1997-g-stranica-12.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-meropriyatiya-programma-novosibirskoj-modeli-oon-2012-mesto-provedeniya-novosibirskij-gosudarstvennij-universitet-ekonomiki-i-upravleniya-ul-lomonosova-56-14-marta.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-zabajkalskoj-zheleznoj-dorogi-chast-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chast-ii-religioznie-predstavleniya-vneistoricheskogo-chelovekalekciya-6-religii-sovremennih-nepismennih-narodov-bog-i-duhi.html
 • college.bystrickaya.ru/102-federalnaya-celevaya-programma-globalnaya-navigacionnaya-sistema-doklad-o-sostoyanii-zakonodatelstva.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sabati-masati-blmdlk-balalara-ertegler-turali-tsnk-beru-iyali-men-abletn-zhetldru.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/43-plani-budushej-deyatelnosti-poruchitelya-iii-osnovnaya-informaciya-o-finansovo-ekonomicheskom-sostoyanii-poruchitelya.html
 • crib.bystrickaya.ru/ix-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-studentov-aspirantov-i-molodih-uchenih-c-mezhdunarodnim-uchastiem-molodezh-i-sovremennie-informacionnie-tehnologii.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aktivizaciya-poznavatelnoj-deyatelnosti-na-urokah-geografii.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/provodniki-v-elektricheskom-pole.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.